Lumaktaw sa nilalaman

I-redeem ang iyong gift card

Kapag na-redeem mo ang iyong gift card ng Airbnb, maa-apply ang gift credit sa susunod mong reserbasyon.
Sa kasalukuyan, mare-redeem lang ang mga gift card ng mga indibidwal na mula sa US na may paraan ng pagbabayad sa US.
Halimbawa ng gift card
Halimbawa ng gift card
Halimbawa ng gift card
Mga dapat tandaan
Sinasagot ang gastos
Kailangang mayroon kang paraan ng pagbabayad na inisyu sa US sa iyong account bago mag-redeem ng gift card. Kung magkaiba ang kabuuang babayaran at ang gift credit mo, gagamitin ito para bayaran ang kulang.
Hindi nag-e-expire
Kapag na-redeem, magagamit ang gift credit para mag-book ng mga reserbasyon ngayon o sa ibang pagkakataon. Napakaraming paraan upang mag-explore sa pamamagitan ng 5.6 na milyong aktibong listing at libo-libong karanasan na available sa Airbnb.
Mga Pagsasaalang-alang
Hindi magagamit ang mga gift credit bilang pambayad sa mga pagbabago sa mga kasalukuyang reserbasyon, at sa mga nakaiskedyul o nalalapit na pagbabayad para sa mga pangmatagalang pamamalagi o mga plano ng pagbabayad.
Balanse ng credit
Nakasaad ang gift credit ng Airbnb at ang iyong kasalukuyang balanse sa seksyong Mga paraan ng pagbabayad sa iyong Account. I-click ang Ipakita ang mga detalye para suriin ang listahan ng mga gift card na ini-apply sa iyong account.

Mga madalas itanong
Para bumili ng mga digital gift card ng Airbnb na puwedeng ipadala sa email o text, pumunta sa aming page ng programang mga gift card ng Airbnb. Mabibili rin ang mga gift card ng Airbnb mula sa iba't ibang retailer sa mga tindahan sa buong United States. Sa kalukuyan, maaari lamang mabili at ma-redeem ng mga indibidwal na nasa United States ang mga gift card gamit ang paraan ng pagbabayad na inisyu sa United States. Para mag-order ng mga gift card nang maramihan, bisitahin ang aming corporate purchasing site. Nangangailagan ang maramihang order ng minimum na pagbili na $1,000 USD.

Sa kalukuyan, maaari lamang mabili at i-redeem ng mga indibidwal na nasa United States ang mga gift card gamit ang paraan ng pagbabayad na inisyu sa United States. Tingnan ang mga tuntunin ng gift card

Kailangang mayroon kang paraan ng pagbabayad na inisyu sa United States bago ka makapag-redeem ng gift card. Kung magkaiba ang kabuuang babayaran at ang balanse ng gift credit mo, gagamitin ito para bayaran ang kulang.

Isiping parang cash ang mga Gift Card. Kapag naipadala na namin ang digital Gift Card sa elektronikong paraan sa bumili o sa itinalagang tatanggap, o na-deliver na sa carrier ang mismong Gift Card, alinman ang naaangkop, ang bumili na ang bahala na ingatan at gamitin ang Gift Card. Wala kaming pananagutan kapag nawala, nanakaw, nasira o ginamit nang walang pahintulot mo ang anumang Gift Card.

May tanong ka pa ba? Pumunta sa aming sentro ng tulong