Mga gift card ng Airbnb

Buuin ang holiday ng ibang tao

Para masigurong masaya siyang makakapagbakasyon, magbigay ng isa sa mga pampanahong gift card namin. Madaling ibigay, madaling magustuhan, at hindi nag‑e‑expire ang mga ito.

Isang paraan para makapag-explore sa Airbnb

Mga corporate gift card

Magregalo ng pagbibiyahe sa iyong mga customer at empleyado.

Mga madalas itanong

Para sa iba pang tanong, pumunta sa aming help center
Para sa iba pang tanong, pumunta sa aming help center