Para magsimula, bigyan kami ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong lugar
Paano ang proseso ng pagho-host
Pumili ng mga rekisito
Magpasya kung ilang tao ang puwedeng mamalagi at kung gaano katagal sila puwedeng mamalagi. Magtakda ng mga alituntunin sa tuluyan na dapat sundin ng mga bisita habang namamalagi sila sa iyong tuluyan.
Matuto pa
Magpasya kung kailan magho-host
Mag-block ng mga petsa sa iyong kalendaryo kailan mo man gusto—walang minimum na panahon na kailangang available ang iyong tuluyan.
Matuto pa
Magtakda ng mga presyo
Ikaw ang bahalang magtakda ng sisingilin mo. Matutulungan ka ng aming mga tool at insight na magtakda ng mga presyo kada gabi na mainam para sa iyong lokasyon.
Matuto pa
Iparamdam sa mga bisita na malugod silang tinatanggap
Sundin ang aming mga tagubilin sa amenidad at performance para makagawa ng mga komportableng matutuluyan at makakuha ng magagandang review.
Matuto pa
Sumali sa masiglang komunidad ng mga host
Gumawa ng mga di-malilimutang karanasan para sa mga biyahero at kumita para magawa ang mga gusto mo.
Darrel
Nagho-host ng munting bahay sa Atlanta
Tingnan ang ilang munting bahay
Candida at Jeff
Nagho-host ng bahay sa Joshua Tree
Tingnan ang ilang bahay
Ryo
Nagho-host ng bakasyunan sa bukid sa Komatsu
Tingnan ang ilang bakasyunan sa bukid
Sophie
Nagho-host ng loft sa Paris
Tingnan ang ilang loft
Nancy
Nagho-host ng pribadong kuwarto sa San Francisco
Tingnan ang ilang pribadong kuwarto
Priyoridad namin ang ating kaligtasan
Insurance at proteksyon para sa host
Para masuportahan ka sa pambihirang pagkakataon na magkaroon ng insidente, may kasamang proteksyon para sa pinsala sa property na hanggang $1M USD at insurance sa pananagutan na hanggang $1M USD ang bawat booking sa Airbnb.
Patnubay at suporta para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19
Para matulungang protektahan ang kalusugan ng ating komunidad, nakipag-partner kami sa mga eksperto para gumawa ng mga kasanayan sa kaligtasan para sa lahat, at ng proseso ng paglilinis para sa mga host.
Mga rekisito para sa lahat ng bisita
Para sa kapanatagan ng isip ng mga host, nag-aalok kami ng pagtukoy sa pagkakakilanlan ng bisita at masusuri mo ang mga review sa mga bisita bago sila makapag-book. Nagtatakda ang bago naming Patakaran sa mga Pamantayan sa Bisita ng mas matataas na inaasahan sa kanilang asal.
Alamin ang mga sagot

Magtanong sa isang tunay host

Puwede kang magpadala ng mensahe sa isang host kung may maikling tanong ka o kung gusto mo ng mga tip sa pagho-host

Maghanap ng host

Noelle

Kinatawan ng Airbnb
9 na taon nang nagho-host
Handa kaming tumulong
24/7 na customer support
Mula sa pagse-set up ng iyong listing hanggang sa mga alalahanin tungkol sa mga bisita, handa kang suportahan ng aming pandaigdigang team sa pamamagitan ng tawag, email, at chat, sa anumang bahagi ng proseso.
Mga tool para matulungan kang magtagumpay
Pinapadali ng aming mga tool ang pagtatakda ng mga naaangkop na presyo, pangangasiwa sa mga reserbasyon, pagpapadala ng mensahe sa mga bisita, pagtanggap ng mga bayad, pagsubaybay sa mga kita, at marami pang iba.
Mga iniangkop na insight
Magbabahagi kami ng mga lokal na trend sa pagbibiyahe at magmumungkahi kami ng mga paraan upang matulungan kang makakuha ng magagandang review at mapaunlad ang iyong negosyo.
Edukasyon at pagsasanay
Makahanap ng patnubay sa Resource Center, sumali sa libreng webinar tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa pagho-host, at makipag-ugnayan sa iba pang host sa aming Community Center.
Handa ka na bang mag-host?
Gumawa ng listing na nababagay sa iyong estilo ng pagho-host—bibigyan ka namin ng mga tip para mamukod-tangi ang iyong tuluyan. Magsimula ngayon at tapusin ito anumang oras.