Subukan nang
mag-host

Alamin kung magkano ang puwede mong kitain bilang host

Sa pagho-host ko sa aking studio, nagbago ang buhay ko at nagkaroon ako ng mga di-malilimutang karanasan at nakakilala ako ng mga pambihirang tao.
Mag-host sa Milan
Naging negosyante ako sa pamamagitan ng pagho-host ng aking tuluyan at nakatulong ito para makaluwag ako pagdating sa pananalapi.
Host sa Atlanta
Napapanatili naming buhay ang aming kultura sa pamamagitan ng pagho-host sa aming karanasan sa paggawa ng pasta.
Host sa Palombara Sabina
Dahil sa Airbnb, nagkaroon ako ng trabaho kung saan nagagawa ko ang gusto ko—ang pag-aasikaso sa mga bisita sa aming tuluyan.
Host sa Chiang Mai
Sa pagho-host ko sa aking bedouin tent, nakakilala ako ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Host sa Wadi Rum
Natutuwa ako sa pagho-host sa aking eco-home para makapiling ng mga tao ang kalikasan at ang kanilang mga mahal sa buhay.
Host sa Paraty
Tumulong na magbigay ng matutuluyan sa 100,000 refugee na lumilikas mula sa Ukraine
May mga tanong ka ba tungkol sa pagho-host?
Magtanong sa Superhost.

AirCover para sa mga Host

Kumpletong proteksyon.
Palaging kasama at palaging libre.
Sa Airbnb lang.

Kumpletong proteksyon.
Palaging kasama at palaging libre.
Sa Airbnb lang.

Matuto pa

Subukang mag-host sa
Airbnb

Sumali na. Tutulungan ka namin sa bawat
hakbang ng proseso.