Ang pagho-host
ang nagpapabukod-tangi sa
Airbnb

Sa pagho-host ko sa aking studio, nagbago ang buhay ko at nagkaroon ako ng mga di-malilimutang karanasan at nakakilala ako ng mga pambihirang tao.
Mag-host sa Milan
Naging negosyante ako sa pamamagitan ng pagho-host ng aking tuluyan at nakatulong ito para makaluwag ako pagdating sa pananalapi.
Host sa Atlanta
Napapanatili naming buhay ang aming kultura sa pamamagitan ng pagho-host sa aming karanasan sa paggawa ng pasta.
Host sa Palombara Sabina
Dahil sa Airbnb, nagkaroon ako ng trabaho kung saan nagagawa ko ang gusto ko—ang pag-aasikaso sa mga bisita sa aming tuluyan.
Host sa Chiang Mai
Sa pagho-host ko sa aking bedouin tent, nakakilala ako ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Host sa Wadi Rum
Natutuwa ako sa pagho-host sa aking eco-home para makapiling ng mga tao ang kalikasan at ang kanilang mga mahal sa buhay.
Host sa Paraty

Subukang mag-host sa
Airbnb

Sumali na. Tutulungan ka namin sa bawat
hakbang ng proseso.