Update sa taong 2022

Paglaban sa diskriminasyon at pagbuo ng ingklusyon

Project Lighthouse

Tumutulong ang Project Lighthouse na inilunsad noong 2020 na matukoy at matugunan ang mga pagkakaiba-iba sa kung paano nararanasan ng mga grupong minorya ang Airbnb. Binuo namin ang inisyatibo sa pakikipagtulungan sa Color Of Change—at nang may patnubay mula sa ilang organisasyong nagsusulong ng mga karapatang sibil at privacy. Matuto pa
Paggamit ng totoong datos
Sinusuri namin kung paano ginagamit ng mga bisita at host ang aming platform. Nakakatulong sa amin ang mga pagsusuri sa stats para makahanap ng mga oportunidad na bumuo ng mas marapat na mga karanasan sa ating komunidad.
Pagprotekta sa privacy
Sinusuri namin ang mga trend nang sabay-sabay, at hindi iniuugnay ng Airbnb ang mga impormasyon tungkol sa inaakalang lahi sa mga partikular na tao o account.
Patuloy ang pagpapabuti
Patuloy na tutukuyin ng aming team ang mga bagong paraan para gawing mas patas, mas marapat, at mas ingklusibo ang Airbnb.

Ang binago namin

Pag-aalis ng mga litrato sa profile ng bisita bago ang pag-book
Noong 2018, nagpatupad kami ng mga pagbabago para matiyak na maa-access lang ng mga host ang litrato ng bisita sa proseso ng pagbu-book pagkatapos nilang tanggapin ang kahilingan sa pagpapareserba. Napag-alaman sa pagsusuri na dahil sa pagbabagong ito, bahagyang tumaas ang Rate ng Pagtatagumpay sa Pagbu-book para sa mga bisitang inaakalang Black. Ito ang rate ng matagumpay na pagbu-book ng listing sa Airbnb ng mga bisita sa United States na mula sa iba't ibang inaakalang lahi.
Higit pang review para sa mas maraming bisita
Mas mataas ang Rate ng Pagtatagumpay sa Pagbu-book ng mga bisitang may mga review. Pero napag-alaman namin sa aming pagsusuri na mas kaunti ang natatanggap na review ng mga bisitang inaakalang Black o Latino/Hispanic kaysa sa mga bisitang inaakalang white o Asian. Nagpapatupad kami ng mga pagbabago para maging mas madali para sa lahat ng bisita na makatanggap ng review kapag bumibiyahe sila.
Gawing kwalipikado ang higit pang tao para sa Madaliang Pag-book
Sa pamamagitan ng Madaliang Pag-book, makakapag-book ang bisita ng listing na hindi na kailangan ang pag-apruba ng host. Isa itong mabisang tool para mabawasan ang diskriminasyon dahil nagbibigay-daan itong magkaroon ng mas maraming walang kinikilingang booking. Naglunsad kami ng mga pagbabago para mas madaling magamit ng 5 milyong tao ang Madaliang Pag-book.
Pagbuo ng mas ingklusibong komunidad sa pagbibiyahe
Puwedeng makapaghatid ang paglalakbay na hindi lang nakatuon sa mga tradisyonal na pinupuntahan ng turista ng pang-ekonomiyang oportunidad para sa mga komunidad na dati ay hindi nakikinabang sa turismo. Sa susunod na taon, patuloy ang aming pagbubuo at pagpapahusay sa mga pandaigdigang programang tulad ng Airbnb Entrepreneurship Academy para matiyak ang mas malawak na access sa mga benepisyo ng pagho-host sa Airbnb. Kasama sa aming mga pagsisikap ang pagpapalawak ng mga programang nakakatulong sa pag-recruit ng mas maraming host mula sa mga grupong minorya.
Pagpapalawak ng pagbibigay ng kaalaman para sa mga host
May mahalagang papel ang aming komunidad ng mga host sa paggawa ng marapat at magiliw na karanasan. Ngayong taon, naglunsad kami ng Gabay sa Ingklusibong Pagho-host na may mga artikulo at video na nagbibigay ng kaalaman para matulungan ang mga host na tumanggap ng mga bisitang iba't iba ang kalagayan, kasarian, at pinagmulan, lalo na ng mga taong mula sa mga komunidad na dati nang nasa laylayan ng lipunan. Inaasahan naming makakapaglunsad kami ng higit pang programang nagbibigay ng kaalaman at mga feature ng produkto para makabuo ng ingklusyon.
Pagsusuri ng mga pagtanggi sa reserbasyon para alisin ang mga pagkakataong nagdudulot ng pagkiling
Alam namin na may mga lehitimong kadahilanan kung bakit maaaring hindi matuloy ang reserbasyon: maaaring nagbago ang kalendaryo ng host, o maaaring may pangangailangan ang bisita—tulad ng maagang pag-check in, o pagdadala ng mga dagdag na bisita—na hindi kayang tanggapin ng host. Pinapahusay namin ang aming kakayahang suriin ang mga pagtanggi sa reserbasyon para makatulong sa pagpapabuti ng aming mga patakaran at produkto, at nang malabanan ang diskriminasyon.
Pagpapabuti ng karanasan sa muling pagbu-book
Alinsunod sa aming Patakarang Bukas na Pinto na inilatag noong 2016, makakatanggap ng tulong sa pagbu-book ng alternatibong listing ang mga bisitang may mga kasalukuyan o nalalapit na reserbasyon at mag-uulat na nakakaranas sila ng diskriminasyon. Naglunsad kami kamakailan ng 24 na Oras na Linya para sa Kaligtasan na magagamit ng mga bisitang nasa biyahe para mas madaling makahingi ng agarang tulong, kabilang ang tulong para sa muling pagbu-book.
Patuloy ang aming paninindigan para sa mga bisitang may mga pangangailangan sa mobility
Mas madali nang mahanap at ma-book ng mga bisita ang mga tuluyang nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan dahil sa aming mga filter sa paghahanap ng accessibility feature. Sa pamamagitan ng Pagsusuri sa Accessibility, sinusuri namin ang accessibility feature na isinumite ng mga host para matiyak na tumpak ito. Nagtatampok ang aming kategoryang Iniangkop, na inilunsad noong Nobyembre 2022, ng daan-daang listing na iniangkop para sa wheelchair access. May mga beripikadong daanan ang mga listing na ito na walang hahakbangang baitang papunta sa tuluyan, kuwarto, at banyo, at na may kahit man lang isang accessibility feature sa banyo. Sumasailalim sa 3D scan ang mga iniangkop na listing para kumpirmahin ang mga feature at sukat.

Ang Pangako sa Komunidad ng Airbnb

Sinimulan namin noong 2016 na hilingin sa lahat ng gumagamit ng Airbnb na mangakong pakitunguhan ang iba nang may paggalang at walang panghuhusga o pagkiling sa pamamagitan ng pagtanggap sa Pangako sa Komunidad ng Airbnb. Inaalis sa platform namin ang sinumang hindi sumasang-ayon. Umabot na ng 2.5 milyong tao ang naalis sa platform pagsapit ng 2022.

Basahin ang kumpletong ulat

Kasama sa Anim na Taong Update sa Gawain ng Airbnb para Labanan ang Diskriminasyon at Bumuo ng Ingklusyon ang mga pangunahing natuklasan ng Project Lighthouse, ang aming kumpletong hanay ng datos, at ang progresong nagawa namin mula noong 2016.
Alamin ang ulat

Kilalanin ang aming mga partner

Mula 2016, kumonsulta kami at nakipagtulungan sa mga nangungunang grupo para sa mga karapatang sibil, mga eksperto sa lahi, at mga organisasyon sa privacy.