AirCover para sa mga Host
AirCover para sa mga Host
AirCover para sa mga Host
AirCover para sa mga Host
AirCover para sa mga Host
AirCover para sa mga Host

Kumpletong proteksyon. Palaging kasama at palaging libre. Sa Airbnb lang.

$1M na insurance sa pananagutan

Protektado ka—kahit sa pambihirang pagkakataon na may masaktang bisita.

$1M na proteksyon sa pinsala

Saklaw ang pinsalang dulot ng bisita sa tuluyan at pag-aari mo, pati sa mahahalagang gamit.

Proteksyon sa pinsalang dulot ng alagang hayop

Huwag mag-alala: saklaw ang mga hindi inaasahang pinsalang dulot ng mga bisitang hayop.

Proteksyon para sa masusing paglilinis

Babayaran ka namin para sa mga hindi inaasahang gastos sa paglilinis.

Proteksyon para sa nawalang kita

Nagbabalik ang Airbnb ng nawalang kita kung magkakansela ka ng mga nakumpirmang booking dahil sa pinsala.

14 na araw na palugit sa paghahain

May 14 na araw ka para mag-ulat ng pinsala, kahit na may sunod-sunod na booking sa iyo.

Mabilisang pagbabalik ng nagastos

Mabilis naming ibabalik ang nagastos mo para sa mga pinsalang dulot ng bisita—karaniwan sa loob ng 2 linggo.

Pinabilis para sa Superhost

May access ang mga Superhost sa nakatalagang linya ng suporta na may priority routing.

Airbnb lang ang nagbibigay sa iyo ng AirCover

AirbnbMga Kakumpitensya
$1M USD na insurance sa pananagutan
$1M USD na proteksyon sa pinsala
Proteksyon sa pinsalang dulot ng alagang hayop
Proteksyon para sa masusing paglilinis
Proteksyon sa pagkawala ng kita
14 na araw na palugit sa paghahain
Mas mabibilis na pagbabalik ng nagastos
Pinabilis para sa Superhost
Mga komprehensibong benepisyo ng AirCover para sa mga Host kumpara sa mga libreng iniaalok ng mga nangungunang kakumpitensya mula 11/21.
Protektado ka sa tuwing nagho-host ka sa Airbnb.

Sagot sa iyong mga tanong

Hindi mo ba makita ang iyong hinahanap? Pumunta sa aming Help Center.
Matuto pa tungkol sa AirCover para sa mga Host at ang lahat ng maibibigay nito, kasama ang mga tuntunin at kondisyon .

Subukang mag-host sa Airbnb

Sumali na. Tutulungan ka namin sa bawat hakbang.