Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad

Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari at ang Coronavirus (COVID-19)

Paalala: Pagsapit ng Mayo 31, 2022, in-update namin ang pagsaklaw sa COVID-19 sa ilalim ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari:

• Para sa mga reserbasyong ginawa noong Mayo 31, 2022 o pagkalipas nito, hindi na saklaw ang mga sitwasyong kaugnay ng COVID-19 sa ibaba (maliban sa mga lokal na reserbasyon sa South Korea). I-a-apply ang patakaran sa pagkansela ng host gaya ng dati.

• Para sa mga reserbasyong ginawa bago sumapit ang May 31, 2022, patuloy na sasaklawin ang mga sitwasyong kaugnay ng COVID-19 sa ibaba.

Na-update noong Mayo 31, 2022

Idineklara noong Marso 11, 2020 ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) na pandaigdigang pandemya ang paglaganap ng coronavirus na tinatawag na COVID-19. Simula noon, mabilis na nagbago ang paglaganap nito kasabay ng maagap na pagkilos ng mga gobyerno sa iba't ibang panig ng mundo para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19.

Bilang tugon, inilaan namin ang sumusunod na pagsaklaw para sa COVID-19 sa ilalim ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para matulungang protektahan ang ating komunidad at makapagbigay ng kapanatagan ng isip.

Tip: Kung bisita ka, mahahanap mo ang mga opsyon sa pagkansela at pag-refund kapag pumunta ka sa page na Mga Biyahe at pinili ang iyong biyahe—alamin kung paano. Kung host ka, mahahanap mo ang impormasyon sa iyong dashboard sa pagho-host.

Buod

Saklaw ng patakaran at maaaring kanselahin bago ang pag-check in ang mga reserbasyong para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito. May petsa ng pag-check in ang mga ito na nakatakda sa loob ng susunod na 45 araw mula ngayon. Magkakaroon ng mga opsyon sa pagkansela at pag-refund ang mga bisitang magkakansela, at puwedeng magkansela ang mga host nang libre o nang walang epekto sa kanilang katayuan bilang Superhost kung makakapagbigay sila ng wastong katibayan na kwalipikado sila. Magbibigay ang Airbnb ng alinman sa refund o credit sa biyahe na kasama ang lahat ng bayarin sa serbisyo para sa mga saklaw na pagkansela. Para magkansela sa ilalim ng patakaran, kakailanganin mong pagtibayin ang katotohanan ng, at/o magbigay ng pansuportang dokumentasyon para sa iyong hindi inaasahang pangyayari.

Malalapat ang patakaran sa pagkansela ng host gaya ng dati sa mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020 at bago ang Mayo 31, 2022, maliban kung may COVID-19 ang bisita o host.

Para sa mga reserbasyong ginawa noong Mayo 31, 2022 o pagkalipas nito, malalapat ang patakaran sa pagkansela ng host. Hindi masasaklaw ang mga sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19, maliban sa mga lokal na reserbasyon sa South Korea kung may COVID-19 ang bisita o host.

Papangasiwaan ang mga pagkansela ayon sa pagsaklaw sa mga hindi inaasahang pangyayari na ipinapatupad sa panahon ng pagsusumite, at hindi muling ikokonsidera ang mga reserbasyong nakansela na.

Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi malalapat ang hindi inaasahang pangyayari na ito.

May ibang patakarang nalalapat para sa mga lokal na reserbasyon sa mainland China at para sa mga reserbasyon sa Luxe.


Mga saklaw na reserbasyon

Mga reserbasyong ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito

Maaaring kanselahin bago ang pag-check in ang mga reserbasyong para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito. May petsa ng pag-check in ang mga ito na nakatakda sa loob ng susunod na 45 araw mula ngayon. Ibig sabihin nito na sa ilalim ng patakaran, makakatanggap ang mga bisitang magkakansela ng buong refund o credit sa biyahe sa halagang binayaran nila (kapag available ang credit sa biyahe). Sa ilalim ng patakaran, puwedeng magkansela ang mga host nang libre o nang walang epekto sa kanilang katayuan bilang Superhost. Magbibigay rin ang Airbnb ng refund o ng credit sa biyahe sa halagang kasama ang lahat ng bayarin sa serbisyo.

Kasalukuyang hindi saklaw para sa mga sitwasyong kaugnay ng COVID-19 ang mga reserbasyong para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito. May petsa ng pag-check in ang mga ito na nakatakda nang mahigit 45 araw mula ngayon. I-a-apply ang patakaran sa pagkansela ng host gaya ng dati.

Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi malalapat ang hindi inaasahang pangyayari na ito.

Mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020 at bago ang Mayo 31, 2022

Para sa mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020 at bago ang Mayo 31, 2022, nalalapat ang patakaran sa pagkansela ng host gaya ng dati. Hindi masasaklaw ang mga sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19 ng patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari, maliban na lang kapag kasalukuyang may COVID-19 ang bisita o host. Kabilang sa mga hindi saklaw na sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19 ang: mga pagkaudlot at pagkansela ng transportasyon; mga babala at paghihigpit sa paglalakbay; mga babala sa kalusugan at quarantine; mga pagbabago sa naaangkop na batas; at iba pang ipinag-uutos ng gobyerno—tulad ng mga kautusang lumikas, pagsasara ng mga border, pagbabawal sa mga panandaliang pagpapatuloy, at pag-aatas na mamalagi sa tahanan.

Mga reserbasyong ginawa noong Mayo 31, 2022 o pagkalipas nito

Para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Mayo 31, 2022 o pagkalipas nito, malalapat ang patakaran sa pagkansela ng host. Hindi masasaklaw ang mga sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19 ng patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari, maliban sa mga lokal na reserbasyon sa South Korea kung may COVID-19 ang bisita o host.

Ginawa ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para maprotektahan ang mga bisita at host sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang sitwasyon pagkatapos mag-book. Matapos ideklara ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (o WHO) ang COVID-19 bilang pangmundong pandemya, hindi na nag-a-apply ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari dahil hindi na nakakasorpresa o nakakagulat ang COVID-19 at mga epekto nito. Tandaang suriin nang mabuti ang patakaran sa pagkansela ng host kapag nagbu-book at pag-isipang pumili ng opsyong nagbibigay ng antas ng flexibility na kailangan mo.

Ang proseso nito

Kung bisita ka, mahahanap mo ang mga opsyon sa pagkansela at pag-refund kapag pumunta ka sa page na Mga Biyahe at pinili ang iyong biyahe—alamin kung paano. Kung host ka, mahahanap mo ang impormasyon sa iyong dashboard sa pagho-host.

Mga update at sangguniang kaugnay ng coronavirus

Nagtipon kami sa Resource Center ng mga artikulo para matulungan ang ating komunidad sa panahong ito. Mahahanap mo ang pinakabagong impormasyon tungkol sa aming pagtugon sa COVID-19, mula sa mga update sa patakaran hanggang sa mga sanggunian para sa mga host at bisita.

Puwede mo ring basahin ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para malaman ang tungkol sa pagsaklaw sa mga sitwasyong walang kaugnayan sa COVID-19.

Hinihiling namin sa lahat ng miyembro ng komunidad na alalahanin ang respeto, walang pagkiling at ang patakarang laban sa diskriminasyon kapag nakikisalamuha sa iba pang miyembro ng ating komunidad.

Patuloy naming susuriin ang pagpapatupad sa patakarang ito. Subaybayan ang page na ito para makakuha ng mga update at bagong impormasyon.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up