Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad
Bisita

Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari at ang Coronavirus (COVID-19)

Na-update noong Oktubre 1, 2020

Noong Marso 11, ipinahayag ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) na pandaigdigang pandemya ang paglaganap ng coronavirus na tinatawag na COVID-19. Simula noon, mabilis na nagbago ang paglaganap kasabay ng maagap na pagkilos ng mga pamahalaan sa iba't ibang panig ng mundo para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19.

Bilang tugon, ibinibigay namin ang sumusunod na saklaw para sa COVID-19 ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari upang matulungang protektahan ang ating komunidad at makapagbigay ng kapanatagan ng isip. Subaybayan ang page na ito para makakuha ng mga update tungkol sa saklaw.

Tip: Kung bisita ka, mahahanap mo ang mga opsyon sa pagkansela at refund kapag pumunta ka sa page na Mga Biyahe at pinili mo ang iyong biyahe—alamin kung paano. Kung host ka, mahahanap mo ang impormasyon sa iyong dashboard sa pagho-host.

Buod

Saklaw ng patakaran at maaaring kanselahin bago ang pag-check in ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito na may petsa ng pag-check in na nakatakda sa loob ng susunod na 45 araw mula ngayon. Magkakaroon ng mga opsyon sa pagkansela at refund ang mga bisitang magkakansela, at puwedeng magkansela ang mga host nang libre o nang walang epekto sa kanilang katayuan bilang Superhost. Maaaring magbigay ang Airbnb ng refund ng, o ng credit sa biyahe kung saan kasama ang, lahat ng bayarin sa serbisyo para sa mga saklaw na pagkansela. Para magkansela ayon sa patakaran, kakailanganin mong patunayan ang mga katotohanan ng, at/o magbigay ng pansuportang dokumentasyon para sa, iyong hindi inaasahang pangyayari.

Malalapat ang patakaran sa pagkansela ng host gaya ng nakagawian sa mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020, maliban kapag may COVID-19 ang bisita o host.

Papangasiwaan ang mga pagkansela ayon sa pagsaklaw sa mga hindi inaasahang pangyayari na ipinapatupad sa panahon ng pagsusumite, at hindi muling isasaalang-alang ang mga reserbasyong kinansela na.

Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi malalapat ang hindi inaasahang pangyayari na ito.

May ibang patakaran na nalalapat para sa mga lokal na reserbasyon sa mainland China at para sa mga reserbasyon sa Luxe o Luxury Retreats.

Mga saklaw na reserbasyon

Mga reserbasyong ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito

Maaaring kanselahin bago ang pag-check in ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito na may petsa ng pag-check in na nakatakda sa loob ng susunod na 45 araw mula ngayon. Ibig sabihin nito, makakatanggap ang mga bisitang magkakansela ayon sa patakaran ng buong refund o credit sa biyahe sa halagang binayaran nila (kapag available ang credit sa biyahe), puwedeng magkansela ang mga host ayon sa patakaran nang libre o nang walang epekto sa kanilang katayuan bilang Superhost, at magbibigay ang Airbnb ng refund ng, o ng credit sa biyahe kung saan kasama ang, lahat ng bayarin sa serbisyo.

Kasalukuyang hindi saklaw ng mga hindi inaasahang pangyayari na may kaugnayan sa COVID-19 ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito na may petsa ng pag-check in na nakatakda mahigit 45 araw mula ngayon. Malalapat ang patakaran sa pagkansela ng host gaya ng nakagawian.

Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi malalapat ang hindi inaasahang pangyayari na ito.

Mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020

Para sa mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020, malalapat ang patakaran sa pagkansela ng host gaya ng nakagawian at hindi masasaklaw ang mga reserbasyong ito ng patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari, maliban na lang kapag kasalukuyang may COVID-19 ang bisita o host. Kabilang sa mga hindi saklaw na sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19 ang: mga pagkaudlot at pagkansela ng transportasyon; mga babala at paghihigpit sa paglalakbay; mga babala sa kalusugan at quarantine; mga pagbabago sa naaangkop na batas; at iba pang ipinag-uutos ng pamahalaan—tulad ng mga kautusang lumikas, pagsasara ng mga hangganan, pagbabawal sa mga panandaliang pagpapatuloy, at pag-aatas na mamalagi sa tahanan.

Ginawa ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para maprotektahan ang mga bisita at host sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang sitwasyon pagkatapos mag-book. Matapos ipahayag ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (o WHO) ang COVID-19 bilang pandaigdigang pandemya, hindi na nalalapat ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari dahil hindi na nakakagulat o di-inaasahan ang COVID-19 at mga epekto nito. Tandaang suriin nang mabuti ang patakaran sa pagkansela ng host kapag nagbu-book at pag-isipang pumili ng opsyong nagbibigay ng flexibility.

Ang proseso nito

Kung bisita ka, mahahanap mo ang mga opsyon sa pagkansela at refund kapag pumunta ka sa page na Mga Biyahe at pinili mo ang iyong biyahe—alamin kung paano. Kung host ka, mahahanap mo ang impormasyon sa iyong dashboard sa pagho-host.

Mga update at sanggunian kaugnay ng coronavirus

Nagtipon kami sa Resource Center ng mga artikulo para matulungan ang ating komunidad sa panahong ito. Mahahanap mo ang pinakabagong impormasyon tungkol sa aming pagtugon sa COVID-19, mula sa mga update sa patakaran hanggang sa mga sanggunian para sa mga host at bisita.

Puwede mo ring basahin ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para malaman ang tungkol sa pagsaklaw sa mga sitwasyong walang kaugnayan sa COVID-19.

Hinihiling namin sa lahat ng miyembro ng komunidad na maging magalang at walang kinikilingan, at tandaan ang patakarang laban sa diskriminasyon kapag nakikisalamuha sa iba pang miyembro ng ating komunidad.

Patuloy naming susuriin ang pagpapatupad sa patakarang ito. Subaybayan ang page na ito para makakuha ng mga update at bagong impormasyon.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo