Lumaktaw sa nilalaman
MGA KARANASAN SA AIRBNB

Mga pambihirang aktibidad na hino-host ng mga eksperto

Inihahandog ang mga Karanasan Online

Mga natatanging aktibidad na puwede nating gawin nang sama-sama, na pangungunahan ng mga host.
Inihinto ang mga Karanasan dahil sa COVID-19
Inihinto ang mga Karanasan sa Airbnb na nilalahukan nang personal sa rehiyong ito hanggang Nobyembre 19, 2020.

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

  • Mga lokal na eksperto

    Pinapangasiwaan ng mga lokal na may pagmamahal sa kanilang pinagmulan at ginagawa.

  • Maliliit na grupo

    Dahil maliit ang mga grupo, hindi ka mahihirapang makasabay.

  • Matataas na pamantayan

    Ang bawat karanasan ay sinusuri para sa natatanging access.

Mga Paglalakbay sa Airbnb sa buong mundo

Mga pangmaraming araw na biyaheng pinangungunahan ng mga lokal na eksperto—may mga kasamang aktibidad, pagkain, at tuluyan.