Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari

  Tandaan: Hindi tinatalakay sa artikulong ito ang mga sitwasyong may kaugnayan sa pandemyang dulot ng coronavirus (COVID-19). Suriin ang aming artikulo sa mga hindi inaasahang pangyayari para sa COVID-19 para alamin ang tungkol sa pagsaklaw sa mga sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19, lalo na ang tungkol sa mga limitasyon ng pagsaklaw para sa mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020.

  Nalalapat ang patakarang ito sa mga pag-check in na nakatakda sa o bago mag-Enero 19, 2021. Para sa mga pag-check in pagkalipas ng petsang iyon, malalapat ang na-update na patakaran na nasa ibaba.

  May bisa hanggang: Enero 19, 2021

  Ang proseso nito

  Maaari naming bigyan ka ng refund o ipawalang-bisa ang mga penalty sa pagkansela kung kailangan mong magkansela dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari na hindi mo kontrolado. Nasa ibaba ang listahan ng mga pangyayaring saklaw ng aming Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari. Bago ka magkansela, tiyaking kasama ang iyong sitwasyon sa listahang nasa ibaba at maibibigay mo ang mga kinakailangang dokumento.

  Mahalagang tandaan na available lamang ang mga pagkansela nang walang penalty para sa mga hindi inaasahang pangyayari na magaganap bago ang opisyal na petsa ng pag-check in para sa iyong reserbasyon. Bukod pa rito, hindi nalalapat ang aming Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari sa mga reserbasyon sa Luxe o Luxury Retreats, na nasasaklawan ng ibang Patakaran sa Pag-refund sa Bisita ng Luxe.

  Mga sitwasyong nangangailangan ng mga dokumento

  Pagkamatay ng host o kanyang co-host, bisita, karagdagang bisita, malapit na miyembro ng pamilya, o tagapag-alaga. Hihilingin na magbigay ka ng isa sa mga dokumentong ito:

  • Katibayan ng kamatayan
  • Obituwaryo
  • Artikulo sa pahayagan na nagsasaad sa pangalan ng namayapa
  • Ulat ng pulisya

  Hindi inaasahang malubhang karamdaman o pinsala na nakakaapekto sa host o miyembro ng pangkat ng mga biyahero. Hihilingin na magbigay ka ng pahayag mula sa isang doktor na nagkukumpirma na hindi makakapag-host o makakabiyahe ang tao dahil sa hindi inaasahang malubhang karamdaman o pinsala. Gayundin, pagkalipas dapat ng petsa ng pagpapareserba ang petsa ng pahayag at kailangang ibigay ang pahayag sa loob ng 14 na araw pagkatapos magkansela. Sa ngayon, hindi saklaw ng aming Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari ang mga matagal nang kondisyon na batid ng user noong panahon ng pagbu-book.

  Mga obligasyong ipinag-uutos ng gobyerno kabilang ang tungkulin bilang hurado, mga paghihigpit sa pagbibiyahe, mga pagdinig sa kaso, at paglipat bilang bahagi ng militar. Hihilingin na magbigay ka ng kopya ng opisyal na abiso na may petsang pagkalipas ng pagpapareserba at nagsasaad sa pangalan ng taong magsasagawa sa obligasyon.

  Hindi inaasahang pinsala, pagpapanatili, at mga isyu sa amenidad sa property kaugnay ng listing sa Airbnb na dahilan para maging hindi ligtas na mag-host ng mga bisita, o para hindi makagamit ang mga bisita ng mga pangunahing amenidad tulad ng supply ng tubig. Hindi kasama rito ang mga planadong pagpapaayos. Hihilingin na ibigay mo ang lahat ng sumusunod na dokumento:

  • Katibayang inaayos na ang problema
  • Tantiya kung kailan matatapos ang pag-aayos
  • Invoice para sa mga ginagawang pag-aayos
  • Mga litrato ng pinsala

  Mga pagkakaudlot sa transportasyon na dahilan kung bakit hindi na posibleng bumiyahe papunta sa destinasyon, kabilang ang pagsasara ng mga kalsada at pagkansela ng mga flight at walang alternatibong paraan ng pagbibiyahe. Kasama rito ang mga pagsasara at pagkansela na dulot ng mga natural na kalamidad, gaya ng mga lindol o malakas na bagyo. Hihilingin na magbigay ka ng abiso tungkol sa pagsasara ng kalsada, o mga dokumento mula sa airline na nagsasabing kinansela ang flight at mga pansuportang dokumento na nagpapatunay na hindi posibleng bumiyahe papunta sa destinasyon.

  Pagkansela ng mga tren, bus, o ferry at walang alternatibong biyahe na available sa araw na iyon. Hihilingin na magbigay ka ng mga dokumento na malinaw na nagsasaad na walang operasyon ang carrier sa araw na iyon, gaya ng screenshot ng website ng kompanya o link papunta sa opisyal na pahayag ng carrier.

  Mga sitwasyong nangangailangan ng espesyal na pagsusuri

  Walang kinakailangang dokumento para sa mga sitwasyong ito, pero susuriin ng aming espesyal na team ang bawat sitwasyon para makumpirmang direkta kang apektado.

  Mga reserbasyon sa Open Homes na kinansela. Higit pang impormasyon tungkol sa Open Homes.

  Mga natural na kalamidad, aktibidad ng terorista, at pag-aalsa ng masa/kaguluhan sa pulitika na dahilan para hindi makabiyahe ang bisita papunta o mula sa lokasyon, o para maging hindi ligtas na mag-host ng mga bisita.

  Epidemya o karamdaman na biglang nakaapekto sa isang rehiyon o buong pangkat ng mga tao. Hindi kasama rito ang mga kasalukuyang sakit na nauugnay sa isang lugar—halimbawa, malarya sa Thailand o dengue sa Hawaii. Pagpapasyahan ang anumang update sa aming patakaran kaugnay ng paglaganap ng isang sakit, at ang nasasaklawan ng patakaran, batay sa mga iaanunsiyo ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan at mga lokal na awtoridad.

   Mga paghihigpit sa pagbibiyahe na ipinapatupad ng gobyerno, ahensya sa pagpapatupad ng batas, o militar na naglilimita sa pagbibiyahe papunta o mula sa lokasyon ng listing o karanasan.

   Mga babala tungkol sa banta sa kaligtasan at seguridad na para sa lokasyon ng listing o karanasan o para sa lokasyong pagmumulan ng grupo ng mga bisita.

   Pagkawala ng mga pangunahing utility na nakakaapekto sa lokasyon ng listing o karanasan.

   Mga pagbabago sa mga rekisito sa visa o pasaporte na dahilan kung bakit hindi na posibleng bumiyahe papunta sa destinasyon. Hindi kasama rito ang mga nawala o nag-expire nang dokumento sa pagbibiyahe.

   Ang sunod na gagawin

   Kung nakumpirma mo nang nakakatugon ang iyong sitwasyon sa mga nabanggit na rekisito, kanselahin ang iyong reserbasyon sa tuluyan o Karanasan sa Airbnb. Kung tatapat ang iyong reserbasyon sa isang kinikilalang hindi inaasahang pangyayari, aabisuhan ka na kwalipikado ang iyong reserbasyon na kanselahin nang walang penalty, at makakatanggap ka ng buong refund kung bisita ka.

   Kung hindi awtomatikong magiging kwalipikado ang iyong reserbasyon, kanselahin lang ang iyong reserbasyon at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa amin para maghain ng paghahabol. Gagabayan ka namin sa mga susunod na hakbang, kung saan kasama ang pagsusumite ng anumang kinakailangang dokumentasyon at paghihintay sa aming team na suriin ang iyong case. Dapat isumite ang mga paghahabol sa loob ng 14 na araw pagkatapos magkansela.

   Tandaan: Nalalapat ang Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari na nasa ibaba sa lahat ng pag-check in na nakatakda sa o pagkalipas ng Enero 20, 2021. Para sa lahat ng pag-check in bago mag-Enero 20, 2021, patuloy na malalapat ang kasalukuyang Patakaran. Hindi magbabago ang paglalapat sa Patakarang ito sa COVID-19 kapag nagkabisa na ang bagong Patakaran sa Enero 20, 2021, at patuloy na hindi sasaklawin ang karamihan ng mga sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19.

   Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari

   Petsa ng pagkakaroon ng bisa: Enero 20, 2021

   Buod

   Ipinapaliwanag sa Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari na ito kung paano pinapangasiwaan ang mga pagkansela kapag nagkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari na hindi mo kontrolado pagkatapos ng pagbu-book, na dahilan kung bakit hindi na nararapat o labag sa batas nang gawin ang iyong reserbasyon. Nalalapat ang Patakarang ito sa mga reserbasyon para sa mga tuluyan at Karanasan.

   Kapag pinapahintulutan ng Patakarang ito ang pagkansela, kinokontrol nito at nangingibabaw ito sa patakaran sa pagkansela ng reserbasyon. Magagawa ng mga bisitang apektado ng pangyayaring saklaw ng Patakarang ito na kanselahin ang kanilang reserbasyon at makatanggap, depende sa sitwasyon, ng refund, credit sa biyahe, at/o iba pang konsiderasyon. Magagawa ng mga host na apektado ng pangyayaring saklaw ng Patakarang ito na magkansela nang walang negatibong epekto, ngunit, depende sa sitwasyon, maaaring ma-block ang kanilang mga kalendaryo para sa mga petsa ng kinanselang reserbasyon.

   Mga saklaw na pangyayari

   Ginagamit ng Patakarang ito ang terminong “Pangyayari” para tumukoy sa mga sumusunod na sitwasyon na mangyayari pagkatapos ng pagbu-book, hindi inaasahan sa panahon ng pagbu-book, at nakakahadlang o nagbabawal ayon sa batas sa pagsasagawa sa reserbasyon.

   Mga pagbabago sa mga rekisito sa pagbibiyahe na itinakda ng gobyerno. Mga hindi inaasahang pagbabago sa mga rekisito sa visa o pasaporte na ipinatupad ng isang ahensya ng gobyerno na nakakahadlang sa pagbibiyahe papunta sa destinasyon. Hindi kasama rito ang mga nawala o nag-expire nang dokumento sa pagbibiyahe o iba pang personal na sitwasyon na nauugnay sa pagpapahintulot sa pagbibiyahe ng bisita.

   Mga idineklarang emergency at epidemya. Mga lokal o pambansang emergency, epidemya, pandemya, at emergency sa kalusugan ng publiko na idineklara ng gobyerno. Hindi kasama rito ang mga sakit na likas o karaniwang nauugnay sa isang lugar—halimbawa, malarya sa Thailand o dengue sa Hawaii.

   Mga paghihigpit sa pagbibiyahe ng gobyerno. Mga paghihigpit sa pagbibiyahe na ipinatupad ng isang ahensya ng gobyerno na nakakahadlang o nagbabawal sa pagpunta sa, pamamalagi sa, o pagbalik mula sa lokasyon ng Listing. Hindi kasama rito ang hindi ipinag-uutos na mga babala sa paglalakbay at katulad na patnubay ng gobyerno.

   Mga aksyon ng militar at iba pang kaguluhan. Mga digmaan, labanan, pananalakay, digmaang sibil, terorismo, pagsabog, pagbomba, rebelyon, kaguluhan, himagsikan, kaguluhan ng masa, at pag-aalsa ng masa.

   Mga natural na kalamidad. Mga natural na kalamidad, sakunang dala ng kalikasan, malawakang pagkawala ng mga pangunahing utility, pagputok ng bulkan, tsunami, at iba pang malubha at hindi karaniwang pangyayaring dulot ng lagay ng panahon. Hindi kasama rito ang mga lagay ng panahon o natural na kondisyon na karaniwang nangyayari kaya posibleng asahan sa lokasyong iyon—halimbawa, mga bagyong nangyayari sa panahon ng bagyo sa Florida.

   Ang hindi saklaw

   Lahat ng iba pa. Pinapahintulutan lang ng Patakarang ito ang mga pagkansela para sa mga Pangyayaring inilalarawan sa itaas. Hindi saklaw ang lahat ng iba pa. Mga halimbawa ng mga sitwasyong hindi pinapahintulutan ang pagkansela ayon sa Patakarang ito: hindi inaasahang sakit, karamdaman, o pinsala; mga obligasyong ipinag-uutos ng gobyerno gaya ng tungkulin bilang hurado, pagdinig sa kaso, o tungkulin bilang miyembro ng militar; mga babala sa paglalakbay o iba pang patnubay ng gobyerno (na hindi pa maituturing na pagbabawal sa pagbibiyahe); pagkansela o pagbabago ng iskedyul ng kaganapan na dahilan ng pagpapareserba; at mga pagkakaudlot ng transportasyon na walang kinalaman sa saklaw na Pangyayari tulad ng pagsasara ng mga kalsada, at pagkansela ng mga flight, tren, bus, at ferry. Kung magkakansela ka ng reserbasyon sa mga sitwasyong ito, tutukuyin ang ire-refund na halaga ayon sa patakaran sa pagkansela na nalalapat sa reserbasyon.

   Ang susunod na gagawin

   Kung aabisuhan ka namin o kung magpa-publish kami ng impormasyon na nagkukumpirmang nalalapat ang Patakarang ito sa iyong reserbasyon, sundin ang mga tagubilin sa pagkansela na ibibigay namin. Kapag inabisuhan ka namin o nag-publish kami ng impormasyon tungkol sa kung paano nalalapat ang Patakarang ito, may opsyon ka dapat na magkansela ayon sa Patakarang ito kapag pumunta ka sa iyong page na Mga Biyahe at kinansela mo ang apektadong reserbasyon. Kung naniniwala ka na nalalapat ang Patakarang ito sa iyong reserbasyon, ngunit hindi ka namin inabisuhan o hindi kami nag-publish ng impormasyon tungkol sa Pangyayari, makipag-ugnayan sa amin para kanselahin ang iyong reserbasyon. Sa lahat ng sitwasyon, handa ka dapat magbigay ng mga dokumento na nagsasaad kung paano nakaapekto ang Pangyayari sa iyo o sa iyong reserbasyon.

   Makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang mga tanong.

   Iba pang bagay na dapat tandaan

   Nalalapat ang Patakarang ito sa lahat ng reserbasyong may petsa ng pag-check in na nakatakda sa o pagkalipas ng petsa ng pagkakaroon ng bisa. Hindi nalalapat ang Patakarang ito sa mga reserbasyon sa Luxe, na nasasaklawan ng ibang Patakaran sa Pag-refund sa Bisita ng Luxe.

   Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?
   Mga kaugnay na artikulo