Lumaktaw sa nilalaman

Makipag-ugnayan sa isang Airbnb Ambassador para makapagsimula

Mga bihasang host ang mga ambassador na marami nang karanasan. Kapag nakaugnay ka na, masasagot nila ang iyong mga tanong at matutulungan ka nilang gumawa ng iyong listing.

Ang proseso nito

Mag-sign up nang libre

Kailangan lang na bagong host ka at may buong lugar para sa mga bisita

Makatanggap ng iniangkop na payo

Puwedeng iangkop ng iyong Ambassador ang kanyang suporta batay sa gusto mong makamit

Magtagumpay nang magkasama

Puwedeng kumita ang iyong Ambassador kapag nakuha mo ang iyong unang booking, kaya suportado nila ang iyong pagtatagumpay

Kilalanin ang ilang Ambassador

Teddy
  • Airbnb Ambassador
  • 5 taon nang nagho-host
Rebecca
  • Airbnb Ambassador
  • 4 taon nang nagho-host
Mark
  • Airbnb Ambassador
  • 3 taon nang nagho-host

Mga bihasang host ang mga Ambassador

Marami silang alam at gusto nilang tulungan ang mga bagong host. Ang lahat ng Ambassador ay:
Naging Superhost, isang katayuan na ibinibigay sa mga nangungunang host
Nag-host ng 80+ reserbasyon
Nakatanggap ng 30+ five-star na review mula sa mga bisita

Ikokonekta ka namin sa isang Ambassador

Kailangan mo lang mag-sign in sa iyong account, o gumawa ng account kung ngayon ka lang gagamit ng Airbnb