Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Ano ang ilang tip sa kaligtasan para sa mga host ng mga lugar na matutuluyan?

  Ang pagiging host ng isang patuluyan ay may kaakibat na mga responsibilidad. Narito ang ilang mapagkukunan para masuportahan ka sa kahabaan ng proseso.

  Mautak na makipag-ugnayan

  Laging magbayad at makipag-usap sa Airbnb. Gamitin ang system ng pagpapadala ng mensahe ng Airbnb para makilala ang iyong mga bisita at magbahagi ng mga inaasahan tungkol sa iyong biyahe o lugar.

  Basahin ang mga profile at mga review ng iyong mga potensyal na bisita, at maghanap ng mga beripikadong numero ng telepono, mga konektadong social network, at mga sanggunian. Kung ang mga potensyal na bisita ay walang anumang mga beripikasyon ng profile, maaari mong hilingin sa kanila na magkumpleto ng ilan.

  Magtiwala sa iyong pakiramdam: Kung hindi panatag ang iyong kalooban tungkol sa isang pagpapareserba, huwag mo itong tanggapin.

  Punan ang iyong Mga Alituntunin sa Tuluyan at Manwal ng Tuluyan

  Nakakatulong ang pagkumpleto ng iyong Mga Alituntunin sa Tuluyan at Manwal ng Tuluyan sa mga bisita na malaman kung ano ang aasahan. Isama ang anumang gusto mong malaman ng mga tao bago sila mag-book—halimbawa, kung (o kung saan) pinahihintulutan ang paninigarilyo, kung ang ilang mga lugar ay hindi maaari, ang iyong password sa wifi, o kung dapat tanggalin ng mga bisita ang kanilang mga sapatos bago pumasok.

  Kung ang isang kalamidad ay nakaapekto sa iyong lugar at nais mong makatulong sa pamamagitan ng pagho-host ng mga tao na nangangailangan ng emergency housing, maaari mong i-list ang iyong lugar nang libre.

  Tiyaking naka-insure ka

  Ang programang Insurance para sa Proteksyon ng Host ng Airbnb ay nagbibigay ng pangunahing coverage ng pananagutan hanggang $1,000,000 kada pangyayari ng pinsala sa katawan o pinsala sa ari-arian na may kaugnayan sa pamamalagi sa Airbnb kung sakaling may nag-claim na third party.

  Maaari ka ring makipag-usap sa iyong tagapagkaloob ng insurance tungkol sa pagdaragdag ng proteksyon gamit ang iyong sariling insurance ng umuupa o insurance ng may-ari ng tuluyan.

  Itakda ang mga rekisito para sa iyong listing

  Maaari mong hilingin sa mga bisita na kumpletuhin ang ilang beripikasyon bago mag-book, tulad ng Beripikadong ID.

  Ang pagdaragdag ng panseguridad na deposito sa iyong listing ay maaari ring makatulong na protektahan ka sa kaganapan ng isang aksidente, tulad ng natapon na alak sa isang alpombra.

  Basahin ang mga artikulo tungkol sa Responsableng Pagho-host ng Airbnb

  Hinihikayat namin ang mga host na pag-isipang mabuti ang kanilang mga responsibilidad. Nagbibigay ng mayamang karanasan ang pagho-host, pero may kasama itong tiyak na antas ng komitment. Pinagsama namin ang mga artikulo sa responsableng pagho-host na maaaring makatulong sa iyong magsimula sa pag-aaral ng mga kinakailangan para maging host sa iyong rehiyon.

  Tandaan:Sa isang emergency na sitwasyon, o kung nasa peligro ang iyong personal na kaligtasan, makipag-ugnay sa lokal na pulisya o mga serbisyong pang-emergency kaagad.

  Mga kaugnay na artikulo
  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?