Pagbaha

Mag-access ng pang-emergency na matutuluyan sa Deutschland, Belgique & Nederland

Nag-alok ng mga libreng akomodasyon mula Hulyo 19, 2021 hanggang Agosto 2, 2021 sa mga relief worker at mga taong nawalan ng tirahan.
Pagbaha

Mag-access ng pang-emergency na matutuluyan sa Deutschland, Belgique & Nederland

Nag-alok ng mga libreng akomodasyon mula Hulyo 19, 2021 hanggang Agosto 2, 2021 sa mga relief worker at mga taong nawalan ng tirahan.

Pagbaha sa Western Europe

Iniuugnay ng Airbnb.org ang mga taong naapektuhan ng mga sakuna sa mga host na nag-aalok ng libreng lugar na matutuluyan. Mula pa 2012, libo-libong tao na ang nakibahagi sa programa.

Paano ako makakapag-book ng tuluyan?

Magsagot ng ilang tanong
Para magsimula, kakailanganin mo ng account sa Airbnb. Kapag nag-log in ka na, magtatanong kami sa iyo ng ilang bagay tungkol sa iyong sarili at kung paano ka naapektuhan. Susuriin namin ang iyong mga tugon, at karaniwang makikipag-ugnayan muli kami sa iyo sa loob ng 24 na oras.
Magsagot ng ilang tanong
Para magsimula, kakailanganin mo ng account sa Airbnb. Kapag nag-log in ka na, magtatanong kami sa iyo ng ilang bagay tungkol sa iyong sarili at kung paano ka naapektuhan. Susuriin namin ang iyong mga tugon, at karaniwang makikipag-ugnayan muli kami sa iyo sa loob ng 24 na oras.
Magsimulang maghanap
Kapag naaprubahan ka na, maa-access mo na ang mga libreng tuluyan. Kung makahanap ka ng tuluyan na naaangkop para sa iyo, puwede kang makipag-ugnayan sa host.
Magsimulang maghanap
Kapag naaprubahan ka na, maa-access mo na ang mga libreng tuluyan. Kung makahanap ka ng tuluyan na naaangkop para sa iyo, puwede kang makipag-ugnayan sa host.
Kumusta: Lumikas ako sa aking tahanan at kailangan ko ng lugar na matutuluyan. Kasama ko ang dalawa kong anak.
Sa tingin mo, anong oras ka darating?
Kumpirmahin ang iyong pamamalagi
Maaaring magtanong ang host ng ilan pang bagay bago niya tanggapin ang iyong reserbasyon, at posibleng kailanganin mong makipag-ugnayan sa ilang host bago makumpirma ang iyong pamamalagi.
Kumusta: Lumikas ako sa aking tahanan at kailangan ko ng lugar na matutuluyan. Kasama ko ang dalawa kong anak.
Sa tingin mo, anong oras ka darating?
Kumpirmahin ang iyong pamamalagi
Maaaring magtanong ang host ng ilan pang bagay bago niya tanggapin ang iyong reserbasyon, at posibleng kailanganin mong makipag-ugnayan sa ilang host bago makumpirma ang iyong pamamalagi.

Pagbaha

Ialok ang iyong tuluyan nang libre sa mga taong nangangailangan ng pansamantalang pabahay.

Ialok ang iyong tuluyan
Pagbaha

Ialok ang iyong tuluyan nang libre sa mga taong nangangailangan ng pansamantalang pabahay.

Ialok ang iyong tuluyan

Anong kailangan mo para makapag-host

Kailangan mo lang bigyan ang mga bisita ng maaliwalas na tuluyan at tumulong sa pagsagot ng anumang itatanong.
 • Buong bahay o apartment
 • Kumportableng higaan
 • Mga pangunahing amenidad at toiletry
 • Pagiging available sa 2 o higit pang magkakasunod na araw

Anong kailangan mo para makapag-host

Kailangan mo lang bigyan ang mga bisita ng maaliwalas na tuluyan at tumulong sa pagsagot ng anumang itatanong.
 • Buong bahay o apartment
 • Kumportableng higaan
 • Mga pangunahing amenidad at toiletry
 • Pagiging available sa 2 o higit pang magkakasunod na araw

Alamin kung paano nagsimula ang Airbnb.org

Mula pa 2012, libo-libong host na ang nagbukas ng kanilang tuluyan.
Gusto nating lahat na makahanap ng lugar kung saan mararamdaman nating nasa isang tahanan tayo. Isang lugar na malinis at ligtas, at kung saan malugod kang tinatanggap.
Juan at Bob
Mga host noong Bagyong Michael
Gusto nating lahat na makahanap ng lugar kung saan mararamdaman nating nasa isang tahanan tayo. Isang lugar na malinis at ligtas, at kung saan malugod kang tinatanggap.
Juan at Bob
Mga host noong Bagyong Michael

Paano ka namin sinusuportahan

24/7 na suporta sa telepono at mga masasanggunian
Hindi ka nag-iisa rito. Bukod pa sa 24/7 na customer support team ng Airbnb, magkakaroon ka ng access sa espesyalistang team para sa anumang katanungan tungkol sa reserbasyon ng Airbnb.org.
Pagbabalik ng nagastos para sa pinsala sa property
Bagamat bihira ang aksidenteng pinsala, nauunawaan namin na maaaring mangailangan ka ng proteksyon. Ang Garantiya para sa Host ay magre-reimburse sa bawat host nang hanggang sa $1,000,000 para sa mga pinsala sa ari-arian.
Mga advanced na pagsasala at pagsusuri
Bagama't walang perpektong sistema ng pagsasala, sinusuri namin ang mga kinatawan ng ahensya at mga bisita na direktang nagbu-book sa pamamagitan ng Airbnb sa mga panregulatoryo, panterorista, at pinaghihigpitang watchlist sa buong mundo.
24/7 na suporta sa telepono at mga masasanggunian
Hindi ka nag-iisa rito. Bukod pa sa 24/7 na customer support team ng Airbnb, magkakaroon ka ng access sa espesyalistang team para sa anumang katanungan tungkol sa reserbasyon ng Airbnb.org.
Pagbabalik ng nagastos para sa pinsala sa property
Bagamat bihira ang aksidenteng pinsala, nauunawaan namin na maaaring mangailangan ka ng proteksyon. Ang Garantiya para sa Host ay magre-reimburse sa bawat host nang hanggang sa $1,000,000 para sa mga pinsala sa ari-arian.
Mga advanced na pagsasala at pagsusuri
Bagama't walang perpektong sistema ng pagsasala, sinusuri namin ang mga kinatawan ng ahensya at mga bisita na direktang nagbu-book sa pamamagitan ng Airbnb sa mga panregulatoryo, panterorista, at pinaghihigpitang watchlist sa buong mundo.

Sagot sa iyong mga tanong

Ano ang Airbnb.org?

Isang nonprofit na organisasyong nagsasarili at sinusuportahan ng publiko ang Airbnb.org at nakikipag-partner ito sa mga nonprofit para mabigyan ang mga tao ng pang-emergency na matutuluyan sa panahon ng pangangailangan.

Sa pamamagitan ng mga inisyatibong Airbnb Open Homes at Mga Matutuluyan para sa mga Frontliner, nakikipagtulungan na mula pa noong 2012 ang Airbnb sa mga komunidad para mabigyan ng suporta ang mga taong nangangailangan. Ngayon, itinatatag ng Airbnb ang Airbnb.org bilang nagsasariling organisasyon para maipagpatuloy ang mga pagsisikap na ito at makatulong sa mas marami pang tao.

Nagsasariling organisasyon ang Airbnb.org na may sariling lupon ng mga direktor. Isa itong inaprubahang pampublikong kawanggawa na exempted sa pagbabayad ng buwis alinsunod sa Seksyon 501(c)(3) ng U.S. Internal Revenue Code. Maaaring maibawas sa kabuuang halaga ng binubuwisang kita ang mga kontribusyon sa mga organisasyong may status na 501(c)(3).

Sagot ng Airbnb ang mga gastos sa pagpapatakbo ng Airbnb.org para mas maraming mapaggamitan ng mga donasyon mula sa komunidad sa pagsuporta sa mga taong nangangailangan.

,

Epektong dulot ng Airbnb.org

Alamin pa kung sino ang sinusuportahan ng Airbnb.org at ang epektong dulot ng komunidad ng Airbnb hanggang sa kasalukuyan. Magiging available ang unang taunang Ulat sa Epekto ng Airbnb.org bago matapos ang 2021.

,

Pagsuporta sa Airbnb.org

Masusuportahan ng komunidad ng Airbnb ang Airbnb.org sa pamamagitan ng pagho-host o pagbibigay ng donasyon. Mapipili ng mga host na mag-host ng mga pamamalagi sa Airbnb.org nang libre o magbigay ng porsyento ng bawat payout bilang donasyon. Makakatanggap ang mga host na ito ng badge ng tagasuporta ng Airbnb.org sa kanilang mga profile. Magagawa ng kahit na sino na magbigay ng minsanang donasyon sa Airbnb.org anumang oras.

Matuto pa tungkol sa pagho-host ng mga pamamalagi sa Airbnb.org at pagbibigay ng donasyon mula sa iyong payout.

Pagho-host ng mga pang-emergency na matutuluyan sa pamamagitan ng Airbnb.org

Anyone with an entire home or apartment to offer can host emergency stays for people in times of crisis through Airbnb.org. In some locations, shared rooms and private rooms are also eligible for the program. This is dependent on advice from local authorities related to the spread of COVID-19.

The listings available on the site are as diverse as the Hosts who list them. Find out more about home types to see how to describe your space.

Like all Hosts on Airbnb, Hosts offering emergency stays through Airbnb.org must meet our hospitality standards, which include accurately representing your listing and availability, as well as providing a safe, secure, and clean space for guests. All Hosts and guests are required to uphold Airbnb’s community standards.

Pagiging kwalipikado para sa mga pang-emergency na pamamalagi sa pamamagitan ng Airbnb.org

In the aftermath of a disaster, there is often a critical need for emergency housing.

Airbnb.org currently supports:

 • People impacted by an emergency and relief workers responding in an official capacity
 • Refugees and asylum seekers

If you’re eligible and need emergency housing, find out how to book an emergency stay through Airbnb.org.

,,

Disaster relief

In some instances following an emergency, Airbnb.org activates a platform which allows local Hosts to offer their space for free to those impacted.

When the platform is activated, people impacted by the disaster can submit a request for emergency housing through a dedicated website for the event.

Guests need to provide proof of permanent or local travel address and their information will be reviewed by Airbnb.org or its service providers before they can book.

After Airbnb.org verifies their eligibility, they may book a free stay offered by Hosts via Airbnb.org.

To be eligible for an Airbnb.org stay as a relief worker, guests must be referred to the program by an official partner of Airbnb.org.

Refugee housing

There are many barriers for people who are trying to rebuild their lives in a new place. Before settling into permanent housing, refugees and asylum seekers need to finalize paperwork, search for jobs, and find a temporary place to stay.

To be eligible for an Airbnb.org stay as a refugee or asylum seeker, guests must be referred to the program by an official partner of Airbnb.org.

All guests eligible for refugee housing have the legal status of a recognized refugee entitled to international protection as determined by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and/or have begun the process of seeking asylum in the country where they currently reside.

,
Paano mag-book ng pang-emergency na matutuluyan sa pamamagitan ng Airbnb.org

In order to book an emergency stay through Airbnb.org, you must meet eligibility requirements and be approved.

,,

Applying for a stay

Disaster relief

In some instances following a disaster, Airbnb.org activates a platform which allows local Hosts to offer their space for free to those impacted. When the platform is activated, people in crisis can request emergency housing through a dedicated website for the event.

If you have been impacted by a disaster

If emergency housing is available through Airbnb.org, you’ll see an article in Airbnb’s Press Room with information about the event and a link where you can submit a request.

You’ll need to log into or create an Airbnb account, confirm your address, answer a few questions, and agree to Airbnb's Community Standards and the Airbnb Terms of Service.

After you submit your request

We may get in touch to check on additional details. We aim to review all submissions within 24 hours. If we can’t verify your information or it doesn’t meet our eligibility criteria, we’ll send you an email to let you know.

Relief workers

Relief workers must be referred by an Airbnb.org nonprofit partner, as it’s not possible for individuals to apply for relief worker housing.

Refugee housing

To be approved for refugee housing, you must be referred by a nonprofit partner. Learn more about the nonprofits that Airbnb.org partners with on Airbnb.org.

Booking a stay

If you’re approved, you'll receive an email inviting you to browse available Airbnb.org stays. Here are a few tips to keep in mind:

 • Read the email invitation carefully. It’ll outline how to book a stay and the dates for which you can book.
 • Make sure the place is a good fit. Check the listing details—number of bedrooms, amenities, and photos.
 • Make sure your stay meets the program requirements. If it doesn’t, it'll be canceled according to the Host's cancellation policy.
 • Need more info? If you have any questions, click or tap Contact host on the listing page.
,
Pakikipag-ugnayan sa Airbnb.org support

We’re here for you. Airbnb Support Ambassadors are available 24/7, with a dedicated team that specialises in Airbnb.org issues. Contact us 

If you feel unsafe during a stay

In an emergency or if your personal safety is threatened during a stay, contact local police or emergency services right away.

If you need help from Airbnb with a safety concern, contact our Trust and Safety team.

Here are some safety tips for Hosts and guests.