Lumaktaw sa nilalaman
Imbitahan ang mga kaibigan na sumali sa komunidad ng Airbnb
Makakadiskuwento ang mga kaibigang ngayon lang gagamit ng Airbnb nang hanggang $65 sa una nilang kwalipikadong booking. Basahin ang mga tuntunin
Mag-log in para imbitahan ang mga kaibigan
Wala kang account? Mag-sign up
Ang proseso ng mga referral
Imbitahan ang mga kaibigang hindi pa gumagamit ng Airbnb
Imbitahan ang mga taong wala pang Airbnb account na mag-sign up gamit ang iyong link.
Makakadiskuwento sila
Kapag nag-sign up sa Airbnb ang mga kaibigan mo gamit ang iyong link, makakadiskuwento sila ng $50 sa isang pamamalagi at ng $15 sa isang Karanasan sa Airbnb na nagkakahalaga ng $50 pataas.
Paalalahanan ang iyong mga kaibigan na mag-book
Kapag nag-sign up sila, magagamit nila ang kanilang kupon sa isang kwalipikadong booking.
Mga karaniwang tanong
Tingnan ang mga sagot na ito sa mga karaniwang tanong at ang iba pang impormasyon ng programa sa Help Center.
Magkano ang makukuha ng kaibigan ko kapag inimbitahan ko siya?
Kapag nag-sign up at nag-book ng biyahe ang kaibigang inimbitahan mo sa Airbnb, nakadepende ang halagang makukuha niya sa presyo ng kanyang reserbasyon bago ang mga buwis at bayarin ng bisita:

Gumastos ng $300 at makakuha ng $15
Gumastos ng $500 at makakuha ng $25
Gumastos ng $700 at makakuha ng $35
Gumastos ng $1,000 pataas at makakuha ng $50

Bukod pa rito, makakadiskuwento siya ng $15 kapag nag-book siya ng unang karanasan niya na nagkakahalaga ng $50 pataas.
Inimbitahan ako sa Airbnb ng kaibigan ko pero wala akong nakuhang kupon.
Kung na-refer ka, kailangan mong gamitin ang link na ipinadala sa iyo ng iyong kaibigan para mag-sign up sa Airbnb. Awtomatikong ia-apply ang iyong kupon sa kwalipikadong booking mo. Para makakuha ng higit pang tulong, pumunta sa link na ito.
Nag-refer ako ng kaibigan pero hindi ako nakakuha ng credit sa biyahe
Hindi mag-aalok ang Airbnb ng credit sa biyahe para sa mga referral na gagawin pagkalipas ng Oktubre 1, 2020.