Lumaktaw sa nilalaman
Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Patakaran sa Nilalaman ng Airbnb

  Sa pagpo-post ng nilalaman sa Airbnb, sumasang-ayon kang sundin ang patakarang ito. May karapatan kaming alisin ang anumang nilalaman, kabuuan man o bahagi nito, na lumalabag sa patakarang ito, sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo, Mga Pamantayan ng Komunidad, Patakaran sa Pagbibigay ng Review, o sa ano pa mang kadahilanan batay sa aming pagpapasya.

  Sakaling magkaroon ng mga paulit-ulit o matinding paglabag, maaari naming suspindehin o permanenteng i-deactivate ang (mga) account na pinag-uusapan.

  Puwede mong direktang iulat ang nilalaman o makipag-ugnayan sa amin para iulat ang nilalaman na mukhang lumalabag sa patakarang ito.

  Hindi pinapahintulutan ang sumusunod na nilalaman sa Airbnb:

  • Ang nilalamang ginawa lang para sa layunin ng pag-advertise o iba pang nilalamang pangkomersyo, kabilang ang mga logo ng kompanya, link, o pangalan ng kompanya
  • Spam, hindi kanais-nais na pakikipag-ugnayan, o nilalaman na ibinahagi nang paulit-ulit sa nakakagambalang pamamaraan
  • Nilalaman na nag-eendorso o nagtataguyod ng ilegal o mapaminsalang aktibidad, o na tahasang sekswal, marahas, grapiko, nagbabanta, o nanggigipit
  • Nilalaman na may diskriminasyon (tingnan ang aming Patakaran sa Kawalan ng Diskriminasyon para sa karagdagang impormasyon)
  • Mga pagtatangkang gayahin ang iba pang tao, account, o entidad, kabilang ang isang kinatawan ng Airbnb
  • Nilalaman na ilegal o lumalabag sa mga karapatan ng isa pang tao o entidad, kabilang ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at privacy
  • Nilalaman na nagsasaad ng pribado o kumpidensyal na impormasyon ng isa pang tao, kabilang ang nilalaman na sapat para matukoy ang lokasyon ng listing

  Mga paglabag sa patakaran

  Ang mga sumusunod ay paglabag sa patakaran na partikular sa isang uri ng nilalaman:

  Mga pamagat ng listing

  • Ang mga pamagat ng listing na may kasamang impormasyong walang kaugnayan sa uri, estilo, o karanasan ng listing
  • Ang mga pamagat ng listing na may kasamang mga simbolo o emoji

  Mga page ng listing o profile

  • Ang mga listing at profile na nagbibigay ng mapanlinlang, hindi totoo, nakakalito, o mapandayang impormasyon

  Community Center

  • Nilalaman na malayo sa paksa, hindi nagtatanong, o hindi nagbibigay ng kaalaman bilang tugon sa isang katanungan na bahagi ng mas malaking talakayan
  • Pag-troll o paulit-ulit na pag-target sa mga miyembro ng komunidad

  Mga Review

  • Ang mga review na may kinikilingan o nagpapakita ng mga indikasyon ng pangingikil/pagbibigay ng insentibo, mga salungatan ng interes, o direktang kumpetisyon
  • Maaaring alisin ang mga review na naglalaman ng walang kabuluhang impormasyon tungkol sa host o bisita, listing, o karanasan. Aalisin din ang mga review na naglalaman ng mas maraming di-makabuluhang impormasyon, pero gagawin lang iyon kung hindi inaasahang makakatulong ang makabuluhan sanang impormasyon sa pagpapasya ng ibang miyembro ng komunidad kaugnay ng pagbu-book.

  Matuto pa tungkol sa Patakaran sa Pagbibigay ng Review ng Airbnb at kung paano mino-moderate ng Airbnb ang mga pagtutol sa review.

  Mga Iniangkop na URL

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?