Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Paano mag-book ng karanasan?

  Maaari mong gamitin ang website ng Airbnb o mobile app para mag-book ng karanasan. Kapag binuksan mo ang website o app, hanapin ang Mga karanasan na seksyon. Pagkatapos, pumili ng partikular na lungsod at petsa, o mag-browse sa lahat ng mga karanasan.

  Hindi mo kailangang magkaroon ng tuluyan na naka-book sa Airbnb para mag-book ng karanasan.

  Tulad ng availability ng tuluyan, ang availability ng karanasan ay itinakda ng indibidwal na host.

  Bago ka mag-book

  Tiyaking suriin ang mga rekisito ng bisita at anumang iba pang mga rekisito na tinukoy ng host. Maaaring kabilang sa mga ito ang mga limitasyon sa edad o antas ng kasanayan.

  Pagbu-book ng mga karagdagang karanasan

  Maaari kang mag-book ng maraming mga karanasan hangga't gusto mo sa panahon ng iyong biyahe. Tiyaking mag-cross-check ng iskedyul para maiwasan ang mga karanasan sa booking na nagsasapawan.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?