Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Update tungkol sa COVID-19
  Para mahanap ang mga opsyon sa pagkansela at pag-refund, pumili ng reserbasyon sa page na Mga Biyahe. Sa ilang partikular na reserbasyon lang nalalapat ang aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung pagkalipas ng Setyembre 15 ang iyong petsa ng pag-check in, bumalik dito sa Agosto 15, 2020 para malaman ang update.

  Paano kung kailangan kong magkansela dahil sa isang emergency o hindi maiiwasang pangyayari?

  Tandaan: Hindi tinatalakay sa artikulong ito ang mga sitwasyong may kaugnayan sa pandemyang dulot ng coronavirus (COVID-19). Suriin ang aming artikulo sa mga hindi inaasahang pangyayari para sa COVID-19 para alamin ang tungkol sa pagsaklaw sa mga sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19, lalo na ang tungkol sa mga limitasyon ng pagsaklaw para sa mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020.

  Ang proseso nito

  Maaari naming bigyan ka ng refund o ipawalang-bisa ang mga penalty sa pagkansela kung kailangan mong magkansela dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari na hindi mo kontrolado. Nasa ibaba ang listahan ng mga pangyayaring saklaw ng aming Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari. Bago ka magkansela, tiyaking kasama ang iyong sitwasyon sa listahang nasa ibaba at maibibigay mo ang kinakailangang dokumentasyon.

  Mahalagang tandaan na available lamang ang mga pagkansela nang walang penalty para sa mga hindi inaasahang pangyayari na magaganap bago ang opisyal na petsa ng pag-check in para sa iyong reserbasyon. Bukod pa rito, hindi naa-apply ang aming Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari sa mga reserbasyon sa Luxe o Luxury Retreats, na nasasaklawan ng hiwalay na Patakaran sa Pag-refund sa Bisita ng Luxe.

  Mga sitwasyong nangangailangan ng dokumentasyon

  Pagkamatay ng isang host, bisita, o kanyang co-host, karagdagang bisita, malapit na miyembro ng pamilya, o tagapag-alaga. Hihilingin sa iyong magbigay ng isa sa mga dokumentong ito:

  • Sertipiko ng kamatayan
  • Obitwaryo
  • Artikulo ng balita na nagsasaad sa pangalan ng namayapa
  • Ulat ng pulisya

  Hindi inaasahang malubhang karamdaman o pinsala na nakakaapekto sa isang host o miyembro ng pangkat ng mga biyahero. Hihilingin sa iyong magbigay ng pahayag mula sa isang doktor na nagkukumpirma na hindi makakapag-host o makakabiyahe ang tao dahil sa isang hindi inaasahang malubhang karamdaman o pinsala. Gayundin, ang petsa ng pahayag ay dapat makalipas ang petsa ng pagpapareserba at kailangang ibigay ang pahayag sa loob ng 14 na araw pagkatapos magkansela. Sa ngayon, hindi saklaw ng aming Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari ang mga matagal nang kondisyon na batid ng user sa panahon ng pagbu-book.

  Mga obligasyong ipinag-uutos ng pamahalaan kabilang ang tungkulin bilang hurado, mga paghihigpit sa pagbibiyahe, mga pagdinig sa kaso, at pagkaka-deploy bilang bahagi ng militar. Hihilingin sa iyong magbigay ng kopya ng opisyal na abiso na may petsang pagkalipas ng pagpapareserba at nagsasaad sa pangalan ng taong magsasagawa sa obligasyon.

  Hindi inaasahang pinsala, pagpapanatili, at mga isyu sa amenidad sa property kaugnay ng listing sa Airbnb na dahilan para maging hindi ligtas na mag-host ng mga bisita, o para hindi makagamit ang mga bisita ng mga pangunahing amenidad tulad ng supply ng tubig. Hindi kasama rito ang mga planadong pagpapaayos. Hihilingin sa iyong ibigay ang lahat ng sumusunod na dokumento:

  • Katibayang inaayos na ang problema
  • Tantiya kung kailan matatapos ang pag-aayos
  • Invoice para sa mga ginagawang pag-aayos
  • Mga litrato ng pinsala

  Mga pagkakaudlot sa transportasyon kaya hindi na posibleng makapaglakbay papunta sa iyong destinasyon, kabilang ang pagsasara ng mga kalsada at pagkansela ng mga flight at walang alternatibong paraan ng pagbibiyahe. Kasama rito ang mga pagsasara at pagkansela na dulot ng mga natural na kalamidad, gaya ng mga lindol o malakas na bagyo. Hihilingin sa iyong magbigay ng abiso tungkol sa pagsasara ng kalsada, o dokumentasyon mula sa airline na nagsasabing kinansela ang flight at pansuportang dokumentasyon na nagpapatunay na hindi posibleng maglakbay papunta sa iyong destinasyon.

  Pagkansela ng mga tren, bus, o ferry at walang alternatibong biyahe na available sa parehong araw. Hihilingin sa iyong magbigay ng dokumentasyon na malinaw na nagsasaad na walang operasyon ang carrier sa araw na iyon, gaya ng screenshot ng website ng kompanya o link papunta sa isang opisyal na pahayag mula sa carrier.

  Mga sitwasyong nangangailangan ng espesyal na pagsusuri

  Walang kinakailangang dokumentasyon para sa mga sitwasyong ito, pero susuriin ng aming espesyal na team ang bawat case para makumpirmang direkta kang apektado.

  Mga reserbasyon sa Open Homes na kinansela. Higit pang impormasyon tungkol sa Open Homes.

  Mga natural na kalamidad, aktibidad ng terorista, at pag-aalsa ng masa/kaguluhan sa pulitika na dahilan para hindi makabiyahe ang bisita papunta o mula sa lokasyon, o para maging hindi ligtas na mag-host ng mga bisita.

  Laganap na sakit o karamdaman na biglang nakaapekto sa isang rehiyon o buong pangkat ng mga tao. Hindi kasama rito ang mga kasalukuyang sakit na nauugnay sa isang lugar—halimbawa, malarya sa Thailand o dengue sa Hawaii. Pagpapasyahan ang anumang update sa aming patakaran kaugnay ng paglaganap ng isang sakit, at ang nasasaklawan ng patakaran, batay sa mga iaanunsiyo ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan at mga lokal na awtoridad.

   Mga paghihigpit sa pagbibiyahe na ipinapatupad ng pamahalaan, ahensya sa pagpapatupad ng batas, o militar na naglilimita sa pagbibiyahe papunta o mula sa lokasyon ng listing o karanasan.

   Mga babala tungkol sa banta sa kaligtasan at seguridad na ibinaba para sa lokasyon ng listing o karanasan o para sa lokasyong pagmumulan ng grupo ng mga bisita.

   Pagkawala ng mga pangunahing utility na nakakaapekto sa lokasyon ng listing o karanasan.

   Mga pagbabago sa mga rekisito sa visa o pasaporte kaya hindi na posibleng makapaglakbay papunta sa destinasyon. Hindi kasama rito ang mga nawala o nag-expire nang dokumento sa pagbibiyahe.

   Ang sunod na gagawin

   Kung nakumpirma mo nang nakakatugon ang iyong sitwasyon sa mga nabanggit na rekisito, kanselahin ang iyong reserbasyon sa tuluyan o Karanasan sa Airbnb. Kung tatapat ang iyong reserbasyon sa isang kinikilalang hindi inaasahang pangyayari, aabisuhan ka na kwalipikado ang iyong reserbasyon na kanselahin nang walang penalty, at makakatanggap ka ng buong refund kung bisita ka.

   Kung hindi awtomatikong magiging kwalipikado ang iyong reserbasyon, kanselahin lang ang iyong reserbasyon at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa amin para maghain ng paghahabol. Gagabayan ka namin sa mga susunod na hakbang, kung saan kasama ang pagsusumite ng anumang kinakailangang dokumentasyon at paghihintay sa aming team na suriin ang iyong case. Dapat isumite ang mga paghahabol sa loob ng 14 na araw pagkatapos magkansela.

   Mga kaugnay na artikulo
   Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

   Mag-log in para sa iniangkop na suporta

   Magpatulong sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
   Mag-sign up