PROTEKSYON PARA SA HOST

Insurance para sa Proteksyon ng Host

Sa pambihirang pagkakataon na may nasaktan o may napinsala sa kanilang pag-aari sa panahon ng pamamalagi sa iyong lugar, maaaring protektado ka ng hanggang $1,000,000 USD na pangunahing insurance sa pananagutan.

Sa pambihirang pagkakataon na may nasaktan o may napinsala sa kanilang pag-aari sa panahon ng pamamalagi sa iyong lugar, maaaring protektado ka ng hanggang $1,000,000 USD na pangunahing insurance sa pananagutan.

Availaible sa mga host sa buong mundo*
Nagbibigay ng proteksyon sa mga host mula pag-check in hanggang pag-check out
Walang katulad sa industriya ng pagbibiyahe

*Hindi naa-aaply sa mga host na nag-aalok ng mga tuluyan sa pamamagitan ng Airbnb Travel, LLC, mga host sa mainland China, mga host sa Japan, o mga host ng mga karanasan.

Anong saklaw?

Maaaring masaklaw ng Insurance para sa Proteksyon ng Host:

  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa katawan ng mga bisita o iba pa
  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa pag-aari ng mga bisita o iba pa
  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa mga common area, tulad ng mga lobby ng gusali at mga katabing property, na dulot ng bisita o iba pa

Hindi saklaw ng Insurance para sa Proteksyon ng Host:

  • Sinadyang pinsala sa ari-arian o katawan (hindi aksidente)
  • Pagkalugi
  • Pinsala sa iyong lugar o pag-aari (maaaring protektado ang mga iyon ng Garantiya para sa Host ng Airbnb*)

*Walang kaugnayan ang Garantiya para sa Host ng Airbnb sa Insurance para sa Proteksyon ng Host o Airbnb UK Services Limited.

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Dahil sa pagiging isang bisita dati, maraming alalahanin na ang nasolusyunan. Alam kong may insurance para sa aking tuluyan… at alam kong magiging magalang ang mga bisita.”
Dahil sa pagiging isang bisita dati, maraming alalahanin na ang nasolusyunan. Alam kong may insurance para sa aking tuluyan… at alam kong magiging magalang ang mga bisita.”

Uslan, host sa London

Uslan, host sa London

Dahil sa pagiging isang bisita dati, maraming alalahanin na ang nasolusyunan. Alam kong may insurance para sa aking tuluyan… at alam kong magiging magalang ang mga bisita.”
Dahil sa pagiging isang bisita dati, maraming alalahanin na ang nasolusyunan. Alam kong may insurance para sa aking tuluyan… at alam kong magiging magalang ang mga bisita.”

Uslan, host sa London

Uslan, host sa London

Ang proseso ng paghahabol

1. Sasagutan ang form ng paggamit

Kapag nakipag-ugnayan ang isang host, bisita, o third party sa Suporta sa Komunidad, magbibigay ang Airbnb ng impormasyon tungkol sa proseso ng paghahain ng paghahabol.

2. Magtatalaga ang insurer ng isang adjuster na susuri sa paghahabol

Kapag nasagutan na ang form ng paggamit, makikipag-ugnayan ang isang adjuster sa ngalan ng kompanya ng insurance para talakayin ang paghahabol at mangalap ng impormasyon.

3. Sisiyasatin ang paghahabol

Inaayos ng adjuster ng mga paghahabol ng third party ang paghahabol alinsunod sa mga tuntunin ng polisa ng Insurance para sa Proteksyon ng Host at mga naaangkop na batas at regulasyon sa naaangkop na hurisdiksyon.

Nakadepende ang Insurance para sa Proteksyon ng Host sa ilang partikular na tuntunin, kondisyon, at pagbubukod. 
Para matuto pa, i-download ang komprehensibong buod ng programa.

Sagot sa iyong mga tanong

Mayroon ba akong kailangang gawin para masaklaw ng Insurance para sa Proteksyon ng Host?

Hindi. Sa pagsang-ayon na mag-list ng property sa Airbnb, o sa pagpapatuloy na mag-list ng property sa Airbnb, sumasang-ayon ang mga host* na masaklaw ng Insurance para sa Proteksyon ng Host para sa mga posibleng mangyari sa mga pamamalagi sa Airbnb. Tandaang nakadepende ang Insurance para sa Proteksyon ng Host sa mga tuntunin, kondisyon, at pagbubukod ng polisa.

Dapat gawin ng mga host na gustong mag-opt out sa programang Insurance para sa Proteksyon ng Host ang mga sumusunod:

  • Magpadala ng email sa amin gamit ang email address na nauugnay sa host account
  • Isaad ang buong pangalan at numero ng telepono na nauugnay sa host account
  • Isaad ang eksaktong pamagat ng listing

Tandaang hindi sinusubaybayan ang email address sa pag-opt out maliban para sa pagpoproseso ng mga kahilingan sa pag-opt out.

*Hindi naa-apply sa mga host na nag-aalok ng mga tuluyan sa pamamagitan ng Airbnb Travel, LLC, mga host sa mainland China, mga host sa Japan, at mga host ng mga karanasan.

Handa ka na bang magsimulang mag-host?

Handa ka na bang magsimulang mag-host?