PROTEKSYON PARA SA HOST

Insurance para sa Proteksyon ng Host

Sa pambihirang pagkakataon na may nasaktan o may napinsala sa kanilang pag-aari sa panahon ng pamamalagi sa iyong lugar, maaaring protektado ka ng hanggang $1,000,000 USD na pangunahing insurance sa pananagutan.

Sa pambihirang pagkakataon na may nasaktan o may napinsala sa kanilang pag-aari sa panahon ng pamamalagi sa iyong lugar, maaaring protektado ka ng hanggang $1,000,000 USD na pangunahing insurance sa pananagutan.

Availaible sa mga host sa buong mundo*
Nagbibigay ng proteksyon sa mga host mula pag-check in hanggang pag-check out
Walang katulad sa industriya ng pagbibiyahe

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Anong saklaw?

Maaaring masaklaw ng Insurance para sa Proteksyon ng Host:

  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa katawan ng mga bisita o iba pa
  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa pag-aari ng mga bisita o iba pa
  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa mga common area, tulad ng mga lobby ng gusali at mga katabing property, na dulot ng bisita o iba pa

Hindi saklaw ng Insurance para sa Proteksyon ng Host:

  • Pinsala sa property o katawan na bunga ng pananadya (hindi isang aksidente)
  • Pagkalugi
  • Pinsala sa iyong patuluyan o mga ari-arian (maaaring maprotektahan ang mga iyon ng Garantiya para sa Host ng Airbnb)

Mag-host nang may kumpiyansa

Gumawa kami ng mga komprehensibong hakbang para makatulong na masiguro ang kaligtasan mo, ng iyong tuluyan, at ng iyong mga bisita.

Gumawa kami ng mga komprehensibong hakbang para makatulong na masiguro ang kaligtasan mo, ng iyong tuluyan, at ng iyong mga bisita.

Pagpapatunay ng pagkakakilanlan

Maaari mong hilingin na magsagawa ang iyong mga bisita ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan bago namin makumpirma ang kanilang booking. Maaaring kailanganin ng mga bisita na magsumite ng personal na impormasyon na beberipikahin ng Airbnb, tulad ng opisyal na ID na mula sa gobyerno.

24/7 na suporta

Kung may mangyari sa iyo, sa iyong property, o sa iyong mga bisita, nakaantabay ang aming pandaigdigang team ng Suporta sa Komunidad. Kung mayroon kang tanong tungkol sa Insurance para sa Proteksyon ng Host, mangyaring makipag-ugnayan sa amin at iuugnay ka namin sa nauukol na tagapagbigay ng Insurance.

Mga alituntunin sa tuluyan

Para makatulong sa pagtatakda ng mga dapat asahan, maaari kang magdagdag ng mga alituntunin sa tuluyan na dapat tanggapin ng mga bisita bago sila mag-book. Kung susuway ang bisita sa isa sa mga alituntuning ito kapag naka-book na siya, maaari mong kanselahin ang reserbasyon.

Dahil sa pagiging isang bisita dati, maraming alalahanin na ang nasolusyunan. Alam kong may insurance para sa aking tuluyan… at alam kong magiging magalang ang mga bisita.”
Dahil sa pagiging isang bisita dati, maraming alalahanin na ang nasolusyunan. Alam kong may insurance para sa aking tuluyan… at alam kong magiging magalang ang mga bisita.”

Uslan, host sa London

Uslan, host sa London

Dahil sa pagiging isang bisita dati, maraming alalahanin na ang nasolusyunan. Alam kong may insurance para sa aking tuluyan… at alam kong magiging magalang ang mga bisita.”
Dahil sa pagiging isang bisita dati, maraming alalahanin na ang nasolusyunan. Alam kong may insurance para sa aking tuluyan… at alam kong magiging magalang ang mga bisita.”

Uslan, host sa London

Uslan, host sa London

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Tip: Ingatan ang iyong patuluyan

Bawasan ang mga insidente sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga panganib sa biyahe o markahan nang malinaw ang mga ito. Ayusin ang mga nakalantad na kawad, tiyaking ligtas ang mga hagdanan, at alisin o itago ang mga mapanganib na bagay. Lagyan ang iyong patuluyan ng mga kinakailangang gamit na pangkaligtasan tulad ng mga detektor ng carbon monoxide, mga detektor ng usok, pamatay ng apoy, at first aid kit.

Tip: Ingatan ang iyong patuluyan

Bawasan ang mga insidente sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga panganib sa biyahe o markahan nang malinaw ang mga ito. Ayusin ang mga nakalantad na kawad, tiyaking ligtas ang mga hagdanan, at alisin o itago ang mga mapanganib na bagay. Lagyan ang iyong patuluyan ng mga kinakailangang gamit na pangkaligtasan tulad ng mga detektor ng carbon monoxide, mga detektor ng usok, pamatay ng apoy, at first aid kit.

Ang proseso ng paghahabol

1. Sasagutan ang form ng paggamit

Kapag nakipag-ugnayan ang isang host, bisita, o third party sa Suporta sa Komunidad, magbibigay ang Airbnb ng impormasyon tungkol sa proseso ng paghahain ng paghahabol.

2. Magtatalaga ang insurer ng isang adjuster na susuri sa paghahabol

Kapag nasagutan na ang form ng paggamit, makikipag-ugnayan ang isang adjuster sa ngalan ng kompanya ng insurance para talakayin ang paghahabol at mangalap ng impormasyon.

3. Sisiyasatin ang paghahabol

Inaayos ng adjuster ng mga paghahabol ng third party ang paghahabol alinsunod sa mga tuntunin ng polisa ng Insurance para sa Proteksyon ng Host at mga naaangkop na batas at regulasyon sa naaangkop na hurisdiksyon.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Sagot sa mga tanong mo

Mayroon ba akong kailangang gawin para masaklaw ng Insurance para sa Proteksyon ng Host?

Hindi. Awtomatiko masasaklaw ang lahat ng host, maliban sa mga nag-aalok ng mga akomodasyon sa pamamagitan ng Airbnb Travel, LLC.

Sa pamamagitan ng pag-list ng property sa Airbnb, o sa pamamagitan ng patuloy na pag-list ng property sa Airbnb, sumasang-ayon ka na masaklaw sa ilalim ng Insurance para sa Proteksyon ng Host para sa mga pangyayari sa panahon ng mga pamamalagi sa Airbnb, na napapailalim sa mga tuntunin ng polisa.

Kung nais mong mag-opt-out, dapat mong gawin ang lahat ng sumusunod:

  • [Mag-email sa amin] (mailto:epi-opt-out@airbnb.com) mula sa email address na nauugnay sa iyong account ng pagho-host
  • Isama ang iyong buong pangalan at numero ng telepono na nauugnay sa iyong account ng pagho-host
  • Isama ang eksaktong pamagat ng iyong listing

Tandaan, hindi minomonitor ang email address ng pag-opt out maliban sa iproseso ang mga kahilingan na mag-opt out.

Ano ang Garantiya para sa Host ng Airbnb?

Ang Garantiya para sa Host ng Airbnb ay nagbibigay ng proteksyon na hanggang $1,000,000 sa host para sa mga pinsala sa saklaw na property sa pambihirang pagkakataon na may masira ang bisita na lampas sa panseguridad na deposito o kung walang panseguridad na deposito.

Hindi saklaw ng programang Garantiya para sa Host ang pera at mga prenda, mga parte ng koleksyon, pambihirang obra ng sining, mga alahas, mga alagang hayop, o personal na pananagutan. Inirerekomenda namin sa mga host na tiyaking nasa ligtas na lugar o alisin nila ang mahahalagang gamit kapag nagpapatuloy sila sa kanilang lugar. Hindi rin saklaw ng programa ang nawalang kita o pinsala sa property na dahil sa likas na pagkaluma at pagkasira. Matuto pa

Ano ang pinagkaiba ng Garantiya para sa Host at Insurance para sa Proteksyon ng Host ng Airbnb?

Ang mga programang Garantiya para sa Host at Insurance para sa Proteksyon ng Host ay dalawang magkaibang programa na inaalok ng Airbnb para makatulong na masaklawan ang mga host sakaling may mangyaring pinsala sa property o katawan.

Garantiya para sa Host: Idinisenyo ang Garantiya para sa Host ng Airbnb para protektahan ang mga host sa bihirang pagkakataon na mapinsala ang kanilang mga pag-aari, unit, o tuluyan ng isang bisitang namamalagi sa tuluyan. Hindi insurance ang Garantiya para sa Host at hindi nito pinapalitan ang iyong insurance ng may-ari ng tuluyan o nangungupahan.

Insurance para sa Proteksyon ng Host: Insurance ang programang Insurance para sa Proteksyon ng Host, at idinisenyo ito para masaklaw ang mga host sakaling magkaroon ng mga paghahabol ng third party para sa pinsala sa katawan o property. Available sa mga host ang programang Insurance para sa Proteksyon ng Host mayroon man silang iba pang kasunduan para sa insurance, ngunit magbibigay lang ito ng kasiguruhan ng pangunahing insurance para sa mga insidenteng may kaugnayan sa pamamalagi sa Airbnb. Matuto pa

Paano magagamit ang insurance ng may-ari ng tuluyan sa Airbnb?

Magsisilbing pangunahing insurance ang Insurance para sa Proteksyon ng Host ng Airbnb at nagbibigay ito ng kasiguruhan sa pananagutan sa mga host at, kapag naaangkop, sa kanilang mga kasero, ayon sa ilang partikular na kondisyon, limitasyon, at pagbubukod.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa interaksyon ng polisang ito sa anumang insurance ng may-ari ng tuluyan o nangungupahan, dapat mong talakayin ang iyong kasiguruhan sa iyong tagapagbigay ng insurance. Pinoproteksyunan ng ilang polisa ang mga may-ari ng tuluyan at nangungupahan mula sa ilang partikular na paghahabla na bunga ng pinsala sa isang bisita, habang walang ganitong ibinibigay ang iba. Mainam na ideya sa lahat ng pagkakataon na ipaalam sa iyong tagapagbigay ng insurance ang tungkol sa aktibidad na pagpapagamit sa iyong patuluyan kahit na saklaw dapat ng polisa ng Insurance para sa Proteksyon ng Host ang pananagutang mula sa isang pamamalagi sa Airbnb. Matuto pa

Ano ang Insurance sa Karanasan?

Ang Insurance sa Karanasan ay ang kasiguruhan ng pangunahing insurance sa pananagutan para sa pananagutan ng mga host ng Karanasan sa isang third party sakaling makaranas ang isang bisita o iba pang third party ng pinsala sa katawan o ari-arian sa isang karanasan. Ang kasiguruhan ay hanggang $1 milyong USD kada karanasan, at nakadepende ang pagiging kwalipikado sa kasiguruhan sa uri ng karanasan. Ang mga bisita ay napapailalim sa isang hiwalay na $1 milyong USD na pinagsama-samang limitasyon sa loob ng alituntunin ng polisa, at ilang kondisyon, mga limitasyon, at pagbubukod na maaaring ma-apply. [Matuto pa] (/help/article/1608/what-is-experience-protection-insurance)

Bilang host, ano ang dapat kong malaman tungkol sa mga panseguridad na deposito?

Maaari kang humingi ng panseguridad na deposito para sa iyong listing. Maaari ding humingi nito ang Airbnb kapag naniniwala kaming makakatulong itong protektahan ang mga host. Nalalapat lang ito sa maliit na porsyento ng mga reserbasyon.

Mga panseguridad na depositong hinihingi ng host: Palagi kang may opsyong humingi ng panseguridad na deposito. Kung gagawin mo iyon, ikaw rin ang tutukoy sa halaga ng panseguridad na deposito. Para sa mga panseguridad na depositong hinihingi ng host, hindi babayaran ng mga bisita ang deposito kapag nag-book sila. Sisingilin lamang sila kung gumawa ka ng isang paghahabol sa pamamagitan ng aming Sentro ng Paglutas ng Problema.

Mga panseguridad na depositong hinihingi ng Airbnb: Palagi kaming naghahanap ng mga paraan upang matiyak na ang aming komunidad ng mga host at bisita ay may magagandang karanasan sa Airbnb. Iyon ang dahilan kung bakit maaari kaming hiwalay na humingi ng panseguridad na deposito para sa maliit na bilang ng mga reserbasyon—kahit na hindi ka humihingi nito. Batay ito sa mga bagay tulad ng tiyempo ng reserbasyon o mga feature ng listing. Matuto pa

Handa ka na bang magsimulang mag-host?

Handa ka na bang magsimulang mag-host?