PROTEKSYON PARA SA HOST

Insurance sa Karanasan

Sa pambihirang pagkakataon na may masaktan o mapinsala ang kanyang pag-aari habang nasa saklaw na karanasan, maaaring maprotektahan ang mga host ng hanggang $1,000,000 USD na insurance sa pananagutan.

Sa pambihirang pagkakataon na may masaktan o mapinsala ang kanyang pag-aari habang nasa saklaw na karanasan, maaaring maprotektahan ang mga host ng hanggang $1,000,000 USD na insurance sa pananagutan.

Available sa mga host ng karamihan ng karanasan
Nagbibigay ng proteksyon sa mga host mula umpisa hanggang katapusan ng karanasan
Walang katulad sa industriya ng pagbibiyahe

This program doesn't apply to hosts who offer experiences in mainlaind China or Japan, or hosts of accommodations.

Ano ang saklaw?

Maaaring masaklaw ng Insurance sa Karanasan ang:

  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa katawan ng mga bisita o iba pa
  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa pag-aari ng mga bisita o iba pa

Hindi saklaw ng Insurance sa Karanasan ang:

  • Pinsala sa katawan o pag-aari na bunga ng pananadya (hindi aksidente)
  • Pinsala sa personal na pag-aari ng host, o mga nawawala o ninakaw na gamit
  • Mga karanasan na may kasamang mga aircraft at mobile equipment

Mag-host nang may kumpiyansa

Tagal ng paghahanda para sa karanasan

Maaaring masaklaw ng Insurance sa Karanasan ang mga host habang nasa karanasan at habang inihahanda rin nila ang lugar para sa karanasan, bago ito magsimula o pagkatapos nito, ayon sa mga tuntunin at kondisyon ng polisa.

Kasiguruhan para sa mga co-host

Maaari ding masaklaw ng Insurance sa Karanasan ang mga co-host na nagbibigay ng mga nauugnay na serbisyo na may kinalaman sa isang karanasan.

24/7 na suporta

Kung may mangyari sa iyo o sa iyong mga bisita, nakaantabay ang aming pandaigdigang team ng Suporta sa Komunidad. Kung mayroon kang tanong tungkol sa Insurance sa Karanasan, makipag-ugnayan sa amin at iuugnay ka namin sa kaukulang tagapagbigay.

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Tip: Gumamit ng mga sanggunian para sa kaligtasan

Nakikipag-partner ang Airbnb sa American Red Cross at International Federation of Red Cross and Red Crescent para makapagbigay ng mga sanggunian para sa kaligtasan na naaangkop sa 191 bansa. Alamin kung paano magplano para sa mga emergency, maghanda ng kit para sa pang-unang lunas, masiguro ang kaligtasan sa kusina, at marami pang iba.

Tip: Gumamit ng mga sanggunian para sa kaligtasan

Nakikipag-partner ang Airbnb sa American Red Cross at International Federation of Red Cross and Red Crescent para makapagbigay ng mga sanggunian para sa kaligtasan na naaangkop sa 191 bansa. Alamin kung paano magplano para sa mga emergency, maghanda ng kit para sa pang-unang lunas, masiguro ang kaligtasan sa kusina, at marami pang iba.

Ang proseso ng paghahabol

1. Sasagutan ang form ng paggamit

Kapag nakipag-ugnayan ang isang host, bisita, o third party sa Suporta sa Komunidad, magbibigay ang Airbnb ng impormasyon tungkol sa proseso ng paghahain ng paghahabol.

2. Magtatalaga ang insurer ng isang adjuster na susuri sa paghahabol

Kapag nasagutan na ang form ng paggamit, makikipag-ugnayan ang isang adjuster sa ngalan ng kompanya ng insurance para talakayin ang paghahabol at mangalap ng impormasyon.

3. Sisiyasatin ang paghahabol

Inaayos ng adjuster ng mga paghahabol ng third party ang paghahabol alinsunod sa mga tuntunin ng polisa ng Insurance sa Karanasan at mga naaangkop na batas at regulasyon sa naaangkop na hurisdiksyon.

Experience Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Sagot sa mga tanong mo

Mayroon ba akong kailangang gawin para masaklaw ng Insurance sa Karanasan?

Hindi. Awtomatiko kang masasaklaw kung saklaw ng insurance ang iyong karanasan.

Kapag naging host ng karanasan ka at tinanggap mo ang Mga Tuntunin ng Serbisyo, tinatanggap mo rin na masasaklawan ka ng Insurance sa Karanasan para sa mga mangyayari habang nasa mga karanasan sa Airbnb, ayon sa mga tuntunin ng polisa.

Kung gusto mong hindi masaklaw, dapat mong gawin ang lahat ng sumusunod:

  • Magpadala sa amin ng email gamit ang email address na nauugnay sa iyong account bilang host ng karanasan
  • Ilagay ang iyong buong pangalan at numero ng telepono na nauugnay sa iyong account bilang host ng karanasan
  • Ilagay ang eksaktong pamagat ng iyong hino-host na karanasan

Tandaan na hindi sinusubaybayan ang email address para sa pag-opt out maliban kung para sa pagpoproseso ng mga kahilingan sa pag-opt out.

Ano ang mangyayari kung masaktan ako habang nasa aking karanasan?

Pinakamahalaga para sa amin ang iyong kaligtasan. Kung masaktan ka o kailanganin mong magpagamot habang nasa karanasan, dapat kang pumunta sa isang ligtas na lugar at makipag-ugnayan kaagad sa mga lokal na serbisyong pang-emergency.

Kapag ligtas ka na at natugunan na ang iyong mga kagyat na alalahanin, pumunta sa tab na Profile ng iyong Airbnb app, i-tap ang Tulong at suporta, at piliin ang Makipag-ugnayan sa Airbnb sa ilalim ng iyong biyahe para iulat sa amin ang pangyayari. Matuto pa

Bilang host ng Karanasan sa Airbnb, ano ang mangyayari kung may masaktan habang nasa karanasan?

Pinakamahalaga para sa amin ang kaligtasan ng ating komunidad. Kung may masaktan o mangailangang magpagamot habang nasa karanasan, dapat mong dalhin ang lahat sa ligtas na lugar at makipag-ugnayan kaagad sa mga lokal na serbisyong pang-emergency.

Kapag nasa ligtas na lugar na ang lahat at natugunan na ang anumang kagyat na pangangailangan, iulat sa amin ang pangyayari at ipaalam sa amin kung mayroon pa kaming anumang maitutulong. Matuto pa

Paano magagamit ang Insurance sa Karanasan?

Ang Insurance sa Karanasan ay nagbibigay ng kasiguruhan sa pamamagitan ng isang polisa na inisyu ng ilang partikular na underwriter sa Zurich Insurance plc, isa sa mga pinakakagalang-galang na tagapagbigay ng insurance sa buong mundo.

Nakasaad sa polisa ang Airbnb, bukod pa sa mga host ng karanasan sa Airbnb. Hindi kinakailangang magbayad ng premium o deductible ng insurance para maproteksyunan ng programa.

Kapag may naghain ng paghahabol laban sa isang host ng karanasan, papangasiwaan at lulutasin ng isang adjuster ng mga paghahabol ng third party ang paghahabol alinsunod sa mga polisang napagkasunduan kasama ng Airbnb.

Ano ang Insurance para sa Proteksyon ng Host?

Nagbibigay ang programang Insurance para sa Proteksyon ng Host ng pangunahing kasiguruhan sa pananagutan na hanggang $1,000,000 kada pangyayari sakaling magkaroon ng paghahabol ng third party para sa pinsala sa katawan o pag-aari na may kaugnayan sa isang pamamalagi sa Airbnb.

Mayroong limitasyon na $1,000,000 kada lokasyon ng listing ang kasiguruhan na ito, at maaaring may nalalapat na ilang partikular na kondisyon, limitasyon, at pagbubukod. Matuto pa

Paano naiiba ang Insurance sa Karanasan sa Garantiya para sa Host ng Airbnb at Insurance para sa Proteksyon ng Host?

Idinisenyo ang mga programang Garantiya para sa Host ng Airbnb at Insurance para sa Proteksyon ng Host para protektahan ang mga host ng mga tuluyan. Idinisenyo ang Insurance sa Karanasan para protektahan ang mga host ng mga karanasan.

Idinisenyo ang Garantiya para sa Host ng Airbnb para protektahan ang mga host ng mga tuluyan mula sa mga pinsala sa kanilang mga pag-aari o unit sa pambihirang pagkakataon na may magawang pinsala sa property ang bisita. Para makakuha ng karagdagang impormasyon, bumisita sa aming page ng Garantiya para sa Host.

Idinisenyo ang Insurance para sa Proteksyon ng Host para protektahan ang mga host ng mga tuluyan mula sa mga paghahabol ng third party para sa pinsala sa katawan o pag-aari na matatamo sa pamamalagi sa listing ng host. Para makakuha ng karagdagang impormasyon, bumisita sa aming page ng Insurance para sa Proteksyon ng Host.

Idinisenyo ang Insurance sa Karanasan para protektahan ang mga host ng mga karanasan mula sa mga paghahabol ng third party para sa pinsala sa katawan o pag-aari na matatamo sa hino-host na karanasan. Para makakuha ng karagdagang impormasyon, bumisita sa aming Sentro ng Tulong.

Handa ka na bang gawin ang iyong karanasan?

Handa ka na bang gawin ang iyong karanasan?