IPINAPAKILALA

Mas Masusing Paglilinis ng Airbnb

May bagong pamantayan ng kalinisan sa Airbnb. Tumuklas ng mga lugar na matutuluyan na sumusunod sa aming proseso ng paglilinis na suportado ng mga eksperto.

May bagong pamantayan ng kalinisan sa Airbnb. Tumuklas ng mga lugar na matutuluyan na sumusunod sa aming proseso ng paglilinis na suportado ng mga eksperto.

Pangako para sa kaligtasan ng host

Pinakamahalaga ang kalusugan at kapakanan ng ating komunidad ngayon higit kailanman. Kakailanganin ng mga host sa iba't ibang panig ng mundo* na sumunod sa proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb na binubuo ng limang hakbang.

Pinakamahalaga ang kalusugan at kapakanan ng ating komunidad ngayon higit kailanman. Kakailanganin ng mga host sa iba't ibang panig ng mundo* na sumunod sa proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb na binubuo ng limang hakbang.

Suportado ng mga eksperto

Nakabatay ang prosesong may limang hakbang sa handbook sa paglilinis ng Airbnb, na binuo sa tulong ng dating U.S. Surgeon General na si Dr. Vivek Murthy at suportado ng mga eksperto sa kalusugan at hospitalidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Hindi lang basta nilinis, na-sanitize din

Sa mas masusing paglilinis, higit pa sa paglilinis at pagsa-sanitize ayon sa mga nangungunang pamantayan sa industriya ang gagawin.

Malayo sa matataong lugar

Magkaroon ng privacy sa tuluyan na kasingkomportable ng isang tahanan—malayo sa matataong lugar at hindi madalas ang pagpapalit-palit ng bisita. Kasama sa aming mga kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 ang mga pagdistansya sa kapwa para matulungan kang magpanatili ng ligtas na distansya, nasa pribadong tuluyan o pribadong kuwarto ka man.

Hanapin ang makintab

Maghanap ng mga host na nangakong susunod sa aming proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang—hanapin lang ang Mas Masusing Paglilinis sa itaas ng kanilang listing. Para sa mga karagdagang detalye tungkol sa ipinapangakong lilinisin ng mga host, mag-click dito.

Maghanap ng mga host na nangakong susunod sa aming proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang—hanapin lang ang Mas Masusing Paglilinis sa itaas ng kanilang listing. Para sa mga karagdagang detalye tungkol sa ipinapangakong lilinisin ng mga host, mag-click dito.

Mga mask at guwantes

Pinakamahalaga ang kaligtasan. Pinapayuhan ang mga host at ang kanilang mga tagalinis na magsuot ng personal na pamproteksyong kagamitan habang naglilinis.

Mga inaprubahang pandisimpekta

Dapat gumamit ang mga host ng mga pandisimpekta na inaprubahan ng mga lokal na ahensyang tagapagpatupad ng batas para labanan ang mga bakterya, mikrobyo, at virus.

Mga bagay na madalas hawakan

Dapat linisin at i-sanitize gamit ang pandisimpekta ang lahat ng bagay, lalo na ang mga gamit na madalas hawakan.

Ang aming mga pandaigdigang tagapayo sa kalusugan

Binuo ng Airbnb ang proseso ng mas masusing paglilinis na may limang hakbang sa tulong ng dating U.S. Surgeon General na si Dr. Vivek Murthy, at batay sa patnubay mula sa Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit ng US at Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO). Dapat sumangguni at sumunod ang mga host sa lahat ng lokal na tagubilin.

Binuo ng Airbnb ang proseso ng mas masusing paglilinis na may limang hakbang sa tulong ng dating U.S. Surgeon General na si Dr. Vivek Murthy, at batay sa patnubay mula sa Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit ng US at Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO). Dapat sumangguni at sumunod ang mga host sa lahat ng lokal na tagubilin.

Mga madalas itanong

Paano ina-update ang mga pamantayan sa paglilinis na ito kapag may bagong patnubay?

Patuloy na makikipagtulungan ang Airbnb sa aming mga ekspertong tagapayo at susubaybayan namin ang mga bagong matutuklasan mula sa mga pandaigdigang organisasyon sa kalusugan, at ia-update namin ang aming mga patakaran alinsunod sa mga ito.

Paano ko malalaman kung isinasagawa ng aking host ang proseso ng paglilinis na may limang hakbang?

Makakakuha ang mga host na mangangakong susunod sa proseso ng mas masusing paglilinis ng call-out sa kanilang listing—hanapin lang ang sparkle na icon. Para sa mga karagdagang detalye tungkol sa mahigpit na proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang na ipinapangakong susundin ng mga host, sumangguni sa artikulong ito.

Paano kung host ako?

Bilang host, sa pangangako mong pagsunod sa proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang, makakapaghanda ka para sa hinaharap ng pagbibiyahe, mabibigyan mo ang mga bisita ng kapanatagan ng isip, at maipapakita mo sa komunidad na mahalaga para sa iyo ang kalinisan. Simula Nobyembre 20, kakailanganin ng lahat ng host na mangakong sumunod sa aming mga bagong kasanayan para sa kaligtasan at paglilinis kaugnay ng COVID-19. Kung hindi nila ito gagawin, maaaring bigyan ng mga babala, suspindehin, at, sa ilang sitwasyon, tanggalin sa platform ng Airbnb ang kanilang mga account. Dapat sumangguni ang mga host sa handbook sa paglilinis ng Airbnb, na nagdedetalye sa pinakamaiinam na kasanayan para sa pagsasagawa sa proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang, at dapat din nilang suriin at sundin ang lahat ng lokal na tagubilin. Mag-click dito para mangakong maging tapat sa tungkuling maglinis.

Ano ang iba pang tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan na ginawa para masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero ngayong may pandemyang COVID-19?

Para sa mas masusing paglilinis, gumawa kami ng mga bagong tagubilin na dapat sundin ng mga host at biyahero, batay sa patnubay mula sa Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) at Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit ng US.

Dapat gawin ng lahat ng host at bisita ang mga sumusunod:

  • Magsuot ng mask. Kung kailangan ng mga host at bisita na makisalamuha o kung may pinaghahatiang common area na magagamit ng mga indibidwal na hindi mo kasama sa reserbasyon, palaging magsuot ng pamproteksyong pantakip sa mukha gaya ng inirerekomenda ng mga ahensya o awtoridad na tagapagpatupad ng batas.
  • Kapag nasa common area o pinaghahatiang lugar ka (bilang host o bisita), palaging magpanatili ng naaangkop na distansya sa sinumang hindi bahagi ng iyong reserbasyon.

  • Bukod pa rito, inirerekomenda namin ang mga sumusunod na pag-iingat para makatulong na mapigilan ang paglaganap ng COVID-19:
  • Regular na maghugas ng mga kamay.
  • Huwag mag-host o bumiyahe kung nalantad ka sa COVID-19 o nakakaranas ka ng mga sintomas nito.

  • Tiyaking sumunod sa anumang lokal na batas o tagubilin sa iyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa artikulong ito sa Help Center.

    *Hindi kasama ang China