MGA MATUTULUYAN SA MALAPIT

Mas ligtas na pagbabalik ng pagbibiyahe

Manatiling updated sa mga pinakabagong tip para sa pangangasiwa ng pagbibiyahe sa panahon ng COVID-19 at maging pagkalipas nito.

MGA MATUTULUYAN SA MALAPIT

Nakasalalay sa ating lahat ang kaligtasan ng marami

Hinihiling namin sa komunidad ng Airbnb na mangakong susunod sa aming na-update na mga kasanayan para sa kalusugan at kaligtasan kaugnay ng COVID-19.

Pagsusuot ng mask

Dapat sundin ng mga bisita at host ang mga lokal na batas at tagubilin kaugnay ng pagsusuot ng mga mask kapag nakikisalamuha sa iba.

Pagdistansya sa kapwa

Kapag kinakailangan ayon sa mga lokal na batas o tagubilin, dapat sumang-ayon ang mga host at bisita na magpanatili ng 6 na talampakang (2 metrong) distansya sa ibang tao.

Mas masusing paglilinis

Nangangako ang mga host sa iba't ibang panig ng mundo na susundin nila ang proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang at suportado ng mga eksperto.

MGA MATUTULUYAN SA MALAPIT

Mas matataas na pamantayan para sa bawat tuluyan

Higit pa sa karaniwang paglilinis ang aming proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang, na suportado ng mga eksperto, at isa itong napakahalagang hakbang sa pagtiyak na mananatiling ligtas ang ating komunidad.

MGA MATUTULUYAN SA MALAPIT

Pribadong tuluyan na malayo sa matataong lugar

Mga pribadong tuluyan. Mga pag-check in na walang pakikisalamuha. Malalawak na lugar na nasa labas. Isang lugar kung saan puwedeng magrelaks. Maghanap ng mga lugar na matutuluyan na may mga amenidad na pinakamahalaga para sa iyo.

MGA MATUTULUYAN SA MALAPIT

Sagot sa iyong mga tanong

Paano ko malalaman kung sumusunod ang isang listing sa mga bagong tagubilin para sa kaligtasan at paglilinis?

Simula Nobyembre 20, 2020, kinailangan ng lahat ng host (maliban sa China) na mangakong susunod sila sa aming mga kasanayan para sa kaligtasan at paglilinis kaugnay ng COVID-19. Kung hindi nila ito gagawin, bibigyan sila ng mga babala, sususpindehin, at sa ilang sitwasyon, tatanggalin sa platform ng Airbnb ang kanilang mga account. Madali mong malalaman kung nangakong susunod ang host sa proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang - hanapin lang ang “Nangangakong susunod sa proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb” sa seksyong Kalusugan at Kaligtasan ng page ng listing ng host. Matuto pa tungkol sa Mas Masusing Paglilinis ng Airbnb.

Kapag kinakailangan ayon sa mga lokal na batas o tagubilin, dapat sumang-ayon ang lahat ng host at bisita na magsuot ng mask o pantakip sa mukha kapag nakikisalamuha nang personal at magpanatili ng 6 na talampakang (2 metrong) distansya sa ibang tao. At siyempre, inirerekomenda namin na huwag mag-host o bumiyahe kung nalantad ka sa COVID-19 o nakakaranas ka ng mga sintomas nito. Basahin nang mabuti ang aming Mga rekisito para sa kalusugan at kaligtasan para sa mga pamamalagi.

Puwede kang makipag-ugnayan anumang oras sa isang host para magtanong tungkol sa kanyang mga kasanayan para sa kalusugan at kaligtasan sa Airbnb app.

Paano ko babaguhin o kakanselahin ang isang umiiral na reserbasyon?

Kung kailangan mong baguhin o kanselahin ang iyong reserbasyon, pumunta sa seksyong Mga Biyahe sa website o app ng Airbnb para sa higit pang detalye tungkol sa iyong mga kasalukuyang opsyon sa pagkansela. Ginawa namin ang sangguniang ito para matulungan ang mga bisita na malaman ang mga proseso at patakaran sa pagkansela. Maaaring maging kwalipikado para sa mga libreng pagkansela ang mga bisitang hindi makabiyahe dahil sa COVID-19 na may mga reserbasyon na na-book noong Marso 14, 2020 o bago pa ito. Matuto pa tungkol sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari.

Ano-anong patakaran kaugnay ng COVID-19 ang ginawa para sa mga Karanasan sa Airbnb?

Inaalok nang muli ang mga Karanasan sa Airbnb sa mga bansa kung saan pinapayagan ang mga ito ng mga may kaugnayang alituntunin ng gobyerno. Inaasahang susunod ang mga bisita at host sa mga partikular na kasanayan para sa kaligtasan para sa mga karanasang nilalahukan nang personal, kabilang ang pagdistansya sa kapwa at pagsusuot ng mask kapag kinakailangan ayon sa mga lokal na batas o alituntunin. At siyempre, manatili sa bahay kung nalantad ka sa COVID-19 o hindi maganda ang iyong pakiramdam. Matuto pa tungkol sa aming mga tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan kaugnay ng mga Karanasan.

Kung mas gusto mong gawin ang karanasan nang grupo mo lang ang kasama, puwede mong pag-isipang gumawa ng pribadong booking. Kung hindi ka komportable sa mga grupo-grupong pagtitipon o kung hindi pa muling iniaalok ang mga karanasang nilalahukan nang personal sa iyong merkado, tingnan ang aming mga karanasan online.

Ano-anong opsyon sa pleksibleng pagbu-book ang available sa Airbnb?

Itinatakda ng mga host ang mga patakaran sa pagkansela at puwedeng maging pleksible, rasonable, o mahigpit ang mga ito, depende sa listing. Puwede mong mahanap ang mga detalye tungkol sa patakaran sa pagkansela ng bawat lugar na matutuluyan sa pangunahing page ng bawat listing. Nagdagdag kami ng bagong filter sa paghahanap para mas madali kang makahanap ng mga lugar na may mga pleksibleng patakaran sa pagkansela. Matuto pa tungkol sa bagong filter.

MGA MATUTULUYAN SA MALAPIT

Iba pang sanggunian

Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari

Mga patakaran sa pagkansela

Mga sanggunian ng host