Mga matutuluyan para sa mga unang tumutugon sa COVID-19

Inaalok ng mga host ang kanilang mga patuluyan sa mga doktor, nars, at iba pang unang tumutugon, para mapalapit sila sa kanilang trabaho o para ligtas silang makahiwalay sa kanilang mga pamilya.

Inaalok ng mga host ang kanilang mga patuluyan sa mga doktor, nars, at iba pang unang tumutugon, para mapalapit sila sa kanilang trabaho o para ligtas silang makahiwalay sa kanilang mga pamilya.

Paano makakatulong ang mga host

Kung mayroon kang buong lugar, maaari kang magpasyang mag-host ng mga kawani sa pangangalagang pangkalusugan at unang tumutugon sa iyong lokasyon. Magbibigay kami ng makakatulong na checklist sa paglilinis para maihanda ang iyong patuluyan para sa mga unang tagatugon. Susuriin din ang mga tagatugon para malaman kung kwalipikado sila bago ang bawat pamamalagi.

Paano makakatulong ang mga host

Kung mayroon kang buong lugar, maaari kang magpasyang mag-host ng mga kawani sa pangangalagang pangkalusugan at unang tumutugon sa iyong lokasyon. Magbibigay kami ng makakatulong na checklist sa paglilinis para maihanda ang iyong patuluyan para sa mga unang tagatugon. Susuriin din ang mga tagatugon para malaman kung kwalipikado sila bago ang bawat pamamalagi.

Isa ka bang tagatugon para sa COVID-19?

Nag-aalok ang mga host ng mga libre at may diskuwentong lugar na matutuluyan sa mga taong nangungunang lumalaban. Hindi rin kami naniningil ng mga bayarin sa serbisyo sa lahat ng Mga matutuluyan para sa mga unang tumutugon.

Para maka-access ng matutuluyan, kailangan mong magsagot ng ilang tanong para matiyak na kwalipikado ka. Kapag tapos na iyon, makikita mo ang mga tuluyang available sa iyong lugar.

Isa ka bang tagatugon para sa COVID-19?

Nag-aalok ang mga host ng mga libre at may diskuwentong lugar na matutuluyan sa mga taong nangungunang lumalaban. Hindi rin kami naniningil ng mga bayarin sa serbisyo sa lahat ng Mga matutuluyan para sa mga unang tumutugon.

Para maka-access ng matutuluyan, kailangan mong magsagot ng ilang tanong para matiyak na kwalipikado ka. Kapag tapos na iyon, makikita mo ang mga tuluyang available sa iyong lugar.

Pagpapahalaga sa iyong kalusugan

Nais naming maging komportable ang mga tao sa pagho-host at pagbu-book ng mga matutuluyan ngayon. Kaya naman nakipagtulungan kami sa mga eksperto sa pangangalagang pangkalusugan para gumawa ng komprehensibong checklist sa paglilinis na makakatulong sa mga host na maghanda bago ang bawat pamamalagi.

Pagpapahalaga sa iyong kalusugan

Nais naming maging komportable ang mga tao sa pagho-host at pagbu-book ng mga matutuluyan ngayon. Kaya naman nakipagtulungan kami sa mga eksperto sa pangangalagang pangkalusugan para gumawa ng komprehensibong checklist sa paglilinis na makakatulong sa mga host na maghanda bago ang bawat pamamalagi.

Sagot sa mga tanong mo

Alamin ang karagdagang impormasyon tungkol sa programa o kung paano mag-host ng mga tagatugon para sa COVID-19.