Airbnb 2021
Paglulunsad sa Taglamig

50+ upgrade para sa mas magandang Airbnb

Inihahandog ang AirCover para sa mga Host

Kumpletong proteksyon. Palaging kasama at palaging libre. Sa Airbnb lang.

Kumpletong proteksyon. Palaging kasama at palaging libre. Sa Airbnb lang.

$1M USD na insurance sa pananagutan

Protektado ka—kahit sa pambihirang pagkakataon na may masaktang bisita.

$1M USD na proteksyon sa pinsala

Saklaw ang pinsalang dulot ng bisita sa tuluyan at pag-aari mo, pati sa mahahalagang gamit.

Proteksyon sa pinsalang dulot ng alagang hayop

Huwag mag-alala: saklaw ang hindi inaasahang pinsalang dulot ng mga bisitang hayop.

Proteksyon para sa masusing paglilinis

Babayaran ka namin para sa mga hindi inaasahang gastos sa paglilinis.

Proteksyon sa pagkawala ng kita

Nagbabalik ang Airbnb ng nawalang kita kung magkakansela ka ng mga nakumpirmang booking dahil sa pinsala.

14 na araw na palugit sa paghahain

May 14 na araw ka para mag-ulat ng pinsala, kahit na may sunod-sunod na booking sa iyo.

Mabilisang pagbabalik ng nagastos

Mabilis naming ibabalik ang nagastos mo para sa mga pinsalang dulot ng bisita—karaniwan sa loob ng 2 linggo.

Pinabilis para sa Superhost

May access ang mga Superhost sa nakatalagang linya ng suporta na may priority routing.

Matuto pa tungkol sa AirCover para sa mga host at lahat ng maibibigay nito, at alamin din ang mga tuntunin at kondisyon .

Mga pagbabagong sa Airbnb mo lang makikita

Translation Engine

Ang pinakamakabagong teknolohiya sa pagsasalin na iniaalok sa ating komunidad.

Pagsusuri sa accessibility

Sinusuri ang accessibility feature na isinusumite ng host para matiyak na 100% tumpak ito.

Beripikadong wifi

Sa bagong speed test tool, matitiyak ng bisita na angkop sa kanya ang wifi sa listing.

Flexible (talaga) ako

Maghanap hanggang 12 buwan bago ang takdang petsa, at may higit pang pambihirang tuluyan.

Pinahusay na tab na Mga Biyahe

Sa binagong tab na Mga Biyahe, nasa iisang lugar na ang mahahalagang detalye ng biyahe.

Pagpapalawak sa Magtanong sa Superhost

Puwedeng makipag-ugnayan sa Superhost ang mga bagong host para sa bihasa at iniangkop na tulong.

Mas pinahusay at pinasimpleng karanasan ng bisita

Real-time na pagsasalin

Hindi na kailangang mag-tap ng button ng pagsasalin para mabasa ang content sa iyong wika.

Pinahusay na pagsasalin

Mga pinahusay na pagsasalin para sa mahigit sa 99% ng mga listing sa Airbnb, batay sa isang pag-aaral ng third party.

“Welcome” sa 62 wika

Mababasa kaagad ang bawat listing at review sa lahat ng wikang sinusuportahan namin.

Mga pinahusay na filter

Pinapadali ng malilinaw na filter para sa accessibility na makahanap ng mga tuluyan na nakakatugon sa iba't ibang pangangailangan.

Accessibility sa Karanasan

Malinaw na para sa Karanasan ang mga feature gaya ng “sign language” o “walang baitang”.

Talaan ng bayad ng bisita

Madali nang maa-access ang mga transaksyon ng bisita (mga refund, resibo, at higit pa).

Countdown sa pag-check in

Nagtatampok na ang pinagandang tab ng countdown hanggang sa iyong pagdating.

May detalye ng pag-check in

Kasama na sa mga detalye ng iyong reserbasyon ang impormasyon ng pag-check in mo.

Highlight reel ng Karanasan

Makakuha ng inspirasyon sa nakakaengganyong video ng Karanasan na malapit sa destinasyon.

Mga bagong icon ng Karanasan sa mapa

Tampok sa mapa ang Karanasang naka-tag ayon sa uri, gaya ng pagkain, outdoors, at iba pa.

Mga puwede mong gawin

Nagmumungkahi kami ng mga pinakaangkop na Karanasan batay sa kasama mo at pupuntahan mo.

Wishlist kasama ng kaibigan

Madaling matitingnan ng mga kaibigan mo ang mga Wishlist mo kahit hindi sila mag-sign in.

Pinagandang gift card

Magregalo ng gift card nang may higit pang paraan para maghanap, bumili, at mag-redeem.

Pandaigdigang gift card

Magpasaya gamit ang gift card ng Airbnb, na available sa AU, CA, DE, FR, IT, SP, at UK.

Paghahanap ng patakaran sa Help Center

May hinahanap ka bang partikular na patakaran? Mahanap ang kailangan mo sa aming tool sa paghahanap para sa lahat.

Lalo pang pinadali ang pagho-host

Pagtutugma sa Magtanong sa Superhost

Ipapareha ka namin sa isang Superhost, batay sa iyong lokasyon, wika, at listing.

Aktibong tulong sa listing

Gusto mo bang suriin ng iba ang iyong listing? Makakuha ng mga tip mula sa Superhost tungkol sa nakatulong sa kanya.

Tulong mula sa Superhost

Kumusta! ¡Hola! Bonjour! Makipag-ugnayan sa Superhost sa mahigit sa 30 wika sa 196 na bansa.

Pinasimpleng pagsisimula

Tumanggap ng mga bagong bisita sa pinasimpleng onboarding flow sa tab na Ngayong Araw.

Mga detalye sa Ngayong Araw

Mabilis na tingnan at tugunan ang mga bagong booking mula mismo sa tab na Ngayong Araw.

Host alert sa Ngayong Araw

Sa tab na Ngayong Araw, mga alerto para sa host na lang ang ipinapakita.

Mga tip sa Ngayong Araw

Makakuha ng mga tip para sa listing, gaya ng mga amenidad na gusto ng mga bisita.

Ngayong Araw at pro host

Para sa mga user ng pro tool! Puwede mo na ngayong gamitin ang tab na Ngayong Araw kahit na marami kang listing.

Wifi speed test tool

Madaling mate-test ng host ang bilis ng wifi sa listing sa Airbnb app mismo.

Preview ng presyo para sa host

Alamin ang pagpepresyo ng iyong listing na nakikita ng mga bisita.

Bayarin sa paglilinis para sa panandaliang pamamalagi

Mag-alok ng mas mababang bayarin sa paglilinis para sa pamamalagi na isa at dalawang gabi.

Bayarin para sa alagang hayop

Mapipili mo na ngayong magdagdag ng bayarin para sa alagang hayop sa presyo kada gabi.

Refund para sa Karanasan

Magbigay ng buong refund kung magkakansela ang bisita hanggang 24 na oras bago ang takdang petsa.

Pinahusay na patnubay

Sa mas mahusay na patnubay, magiging mas tumpak ang mga accessibility feature ng mga host.

Pinasimpleng video upload

Gusto mo bang gumawa ng preview na video para sa iyong Karanasan? Mas madali na ngayong mag-upload ng mga clip.

Maghanap sa host inbox gamit ang teksto

Madali na ngayong maghanap ng mga mensahe sa paglalagay lang ng teksto.

Pinahusay na photo uploader

Gumagana na ang auto-arranger kapag paisa-isa kang nag-upload ng mga litrato.

Promo sa bagong listing

I-promote ang bagong listing nang may diskuwento bilang parte ng 10-step hosting flow.

Pinabuting search ranking

Mas maayos na ipinapakita sa pinabuting ranking sa paghahanap ang mahuhusay na host.

Three-way messaging ng Luxe

Puwede nang pagsamahin ng Luxe concierge ang mga bisita at host sa three-way messaging.

Inayos na desktop calendar

Inayos ang kalendaryo ng host sa desktop para maging madaling tingnan at gamitin.

Preperensiya sa kalendaryo

Gawing pinakaangkop sa iyo ang impormasyong nasa mga cell ng petsa (desktop lang).

Pinahusay na price display

Puwede na ngayong tingnan ng mga host ang kanilang mga presyo sa calendar year view (desktop lang).

Pinalawak na risk screening

May mga hakbang para sa pagbabawas ng party para sa mga host sa Portugal at UK.

Pinabilis na resolusyon

Simple at mabilis ang mga resolusyon sa bagong proseso ng pangangasiwa ng claim.

Higit pang Suporta sa Kapitbahayan

Pinalawak na sa 12 wika sa 29 na bansa ang linya ng suporta para sa mga kapitbahay ng mga host.

Pag-reactivate ng listing

Mare-reactivate ang listing sa Portal ng Lungsod kapag na-update na ang pagpaparehistro.

Maaaring hindi maging parehas ang release at availability ng feature batay sa lokasyon.